Author

parinya sriharat

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย

โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboys ชมการแสดงวงดนตรี WU BAND การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้
ประกวดเทพีนพมาศ
การประกวด Miss Ladyboys

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  "คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้" เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งการประกวดเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๕๒  ผลงาน  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน  ๗๙  ผลงาน  ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริโสภา   มะธุระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ เด็กหญิงนภัทรา  วิริยะภูรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางสาวณัฐพร  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายธนโชติ  ภูศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางสาวรุจาภา  พรหมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

งวัลชนะเลิศ นายสมศักดิ์  นำแก้ว โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ นางสาวปาริชาต  สุวรรณพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางจริยา  จันทร์บุญ โรงเรียนท่าศาลา
  รับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นางนงเยาว์  มาศมาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย   นายไชยเชษฐ์  โรจน์ชนะมี อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
  รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

             

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน -๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ขำเกิด โรงเรียนปากพนัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวกนกกร กามูณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวปุณยวีร์ นุ้ยฉิม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายคฑาวุธ อินทร์จันทร์ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ ใหมพูล โรงเรียนปากพนัง

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสมใจ ฤทธิอักษร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางสาวมธุรส สุระทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นางเสงี่ยม กาญจนประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร
และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายสมใจ ศรีอู่ทอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
ได้แก่ นายอุดม ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๖๒ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปรากฏผลการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายอภิชญะ อินทรสาร
รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล
รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ชูปาน
รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายปฏิหาริย์ มีชูศิลป์
รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายสกนธ์ สุวรรณคช
รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

0 comment
0 FacebookEmail

๑. ประเภทการประกวด
จัดการประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๑. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
๒. ผู้สนใจสมัครในนามบุคคล หรือในนามสถาบันการศึกษา

๓. วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด
กำหนดจัดการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องขับกลอนและเจรจาเสียงตัวตลกกับรูปตัวหนังอื่น ๆ ความยาวรวมไม่เกิน ๑๐ นาที โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์ประกอบในการประกวด (ผู้เข้าประกวดต้องนำมาเอง)

๕. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมประกวดคนละ ๒๐๐ บาท
ทั้งนี้กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด มายื่นประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ จุดลงทะเบียน

๖. การสมัครเข้าประกวด
๖.๑ สมัครด้วยตนเองที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗–๒๕๕๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๖.๒ สมัครด้วยตนเองที่จุดลงทะเบียน ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๖.๓ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ ภายในวันที่ ๒๓ พ.ศ. กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/talung-edit.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

 

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ประเภทการประกวด
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา
๑.๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๓ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๔ ประชาชนทั่วไป

๓. วิธีการประกวด
๑. ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้” ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
๒. ผู้เข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
๔. การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๕. ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับคืน

๔. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๔,0๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) รับเงินรางวัล ๑,๐00 บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเรียงความ (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง นางสาวปริญญา สีหะรัตน์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10, ๐๘๐-๕๒๐๐๔๒๖ โทรสาร 0-7567-2507 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ (หากส่งทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๖. การประกาศผลและการรับรางวัล
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/reangkham.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๓.0๐–๑๔.0๐ น.) ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๒  (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/2019_09_02_09_20_34.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]    [button color=”purple” size=”medium” link=”https://forms.gle/dkZ96sWPXKMZWQCF7″ icon=”” target=”false”] สมัครเข้าร่วมประกวด[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินวัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาวัดแส็งแร็งให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเพื่อหาปัจจัยสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมทบทุนปัจจัยในการทะนุบำรุงพัฒนาวัดแส็งแร็ง โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแส็งแร็ง
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๓๙ น. ถวายองค์กฐิน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา 
ชื่อบัญชี บุญกฐินวัดแสงแรง บัญชีเลขที่ ๘๒๘-๐-๙๒๓๕๑-๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๖๖ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗
อีเมล : cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์” (The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Fabrics : Significance and Value” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานและสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและประชาคมในด้านต่างๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน หรือการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เกิดแก่ผู้คนในประเทศนั้นๆ ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการและเอกลักษณ์งานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน ขอขอบพระคุณภาคีเจ้าภาพร่วมทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ นักวิจัยและสรุปการสัมมนาในครั้งนี้ 
 

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” ในครั้งนี้สืบเนื่องมากจากการรวมตัวของอาเซียน นักมานุษยวิทยาจึงเชื่อว่า วิธีการแต่งกายของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมบ่งบอกว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือกล่าวได้ว่าเสื้อผ้าและการแต่งกายบ่งบอก “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” (Cultural Identity) และ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” ที่แบ่งแยกว่าใครเหมือนหรือต่างจากเรา นอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งแยกเพศชาย/หญิง ควรแต่งตัวอย่างไร เด็กและผู้ใหญ่ควรแต่งตัวอย่างไร นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าการตกแต่งร่างกายของมนุษย์เป็น “ภาษา” อีกประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดความเชื่อต่างๆ และยังเป็นการแสดงตนให้คนอื่นรู้ว่าเขาคือใคร และเราคือใคร ซึ่งกลุ่มคนในภูมิภาคอาเซียนก็ล้วนมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์ และมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด รวมถึงการปรับตัวไปตามยุคสมัย 

ดังนั้นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้ โดยนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความรู้ และสร้างพลังความเข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมจากผลงานการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนลักษณ์ เพื่อนำผลงานวิชาการและบทความวิชาการในด้านสังคมและวัฒนธรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งคาดว่าการจัดเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าว 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” (The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection "ASEAN Fabrics: Significance and Value) ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“ผ้าอาเซียน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน อาจารย์ศิวพงศ์ กั้งสกุล อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณอุดม เหรียญตระกูล และรองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ รวม ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิธีเปิดชุด “วชิรพัสตราภรณ์” โดยนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานให้การสนับสนุน การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าอาเซียน และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าอาเซียน 

 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้บนความแตกต่างของศาสนา แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาและคณะทำงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง “จุดรวม 4 ศาสนา”

โดยกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธ์ทอง อ.ท่าศาลา 2) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดแส็งแร็ง ต.โพธ์ทอง อ.ท่าศาลา 3) ฐานการเรียนรู้ “รู้จักกัน รู้จักตน” และ “จิตอาสาพัฒนาวัดแส็งแร็ง” 4) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระคุณพระเจ้า ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพกิจกรรม

0 comment
0 FacebookEmail