Home / parinya sriharat (page 4)

parinya sriharat

ขอเชิญชม…มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อนึ่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอถ้ำพรรณราและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังกำหนดการ

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection ภายใต้แนวคิด ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ASEAN Fabrics Changes, Adaptation, and Creativity ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านศิลปและวัฒนธรรมในการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ปาฐกถาพิเศษ “ภูษาอาเซียน” การจัดเสวนาประเด็น “ภูษาอาเซียน” …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิดวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์ อาคารไทยบุรี  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวลัยลักษณ์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในวันนี้ วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ได้มีการสืบสานมาเป็นเวลายาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยและเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคนด้วย นอกจากนี้ในโอกาสดังกล่าวลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม มรดกล้ำค่าของคนไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมด้วยชุมชนรายรอบของเราจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ยกย่องผู้สูงอายุอันเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียน  การอ่านให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป วันเวลาในการจัดโครงการ ระหว่างวันที่  ๑ – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  (๒ วัน ๑ คืน  โดยพักค้างคืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และวันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการเพื่อแข่งขันรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์) คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ – นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีจังหวัดพังงา โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ ๓๐๐ บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้

อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ครั้งที่ 2 “ศิลปะการรำมโนห์รา” เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงของภาคใต้ให้คงอยู่  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ “ศิลปะการรำมโนห์รา” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษา บุคลากรรวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวน 55 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในด้านการศึกษานอกจากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยวิจัยแล้ว หน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมก็ถือเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่ง ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงพื้นบ้านจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำมโนห์รา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้อันจะส่งผลให้นาฏศิลป์ไทยได้คงอยู่คู่กับสังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมปัจจุบัน  การฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณะครู วิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการรำมโนห์รามาช่วยฝึกอบรม ทั้งการศึกษากระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เผยผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ ร่วมประกวดในรุ่น ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป กว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วม โดยมีผลการประกวดดังนี้ ประเภท ลูกทุ่งชาย ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี ๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายธัชนนท์ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “การรำมโนห์รา”

Read More »

ผลการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นปราชญ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ให้เป็นแบบอย่างในทางสร้างสรรค์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงานปราชญ์ท้องถิ่นและผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ พร้อมเผยแพร่ประวัติและผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ นิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างเป็นระบบ สำหรับการศึกษาวิเคราะห์ผลงานอันเป็นประโยชน์ในเชิงคุณค่าในการรับใช้สังคม รวมถึงการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป   บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก “ปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เป็นรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อความเหมาะสม เพราะเกณฑ์มาตรฐานรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงเห็นชอบให้มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แทน โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ นายบุญเอิบ วรรณคง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม  สาขา ศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒     นายเสน่ห์ วงษ์กำแหง เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขา การใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   นายกิตติทัต …

Read More »