อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ พัฒนาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" โดยดึงอัตลักษณ์ของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ให้สอดคล้องกับอาคาร

วันนี้ (31 มี.ค.64) ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในการประชุมขับเคลื่อนแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในปี 2565 โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดจาก ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.พรธรรม ธรรมวิมล สถาปนิก กรมศิลปกร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสถาปัตย์กรรมศาสตร์ฯ และคุณสนธยา คงชัย สถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาแบบอาคารฯ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ภายในแหล่งโบราณสถานตุมปัง และมีอัตลักษณ์โดดเด่น ตลอดจนการหาแนวทางพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่มีชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box