• มวล.จัดงานวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ สนองพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมภาษาไทย

  • “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๐