• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

  • “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๐