• “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี ๒๕๖๐