Green Cultural

by parinya sriharat

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

  1. ส่งเสริมให้พนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมให้พนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมมือในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย  และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมให้พนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนนำวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการใช้โฟมภายในอาคาร
  4. สร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้มีพื้นที่สีเขียวและเอื้อต่อการทำงาน
  5. ควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างประหยัด คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างค่านิยมและจิตใต้สำนึกการใช้พลังงานและมีการควบคุมการใช้อย่างต่อเนื่อง
  6. ส่งเสริมให้พนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ตระหนักในการลดและควบคุมของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ จากกิจกรรมการทำงาน
  7. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน นักศึกษาและเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
 
รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
นางสาวเพ็ญนภา  วัยเวก
นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ นางสาวฐิติมา  สีขาว