“อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเพื่ออนุรักษ์สืบสาน
และต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์

“อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ที่มุ่งเน้นการวิจัย การถ่ายทอดภูมิปัญญา และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย”

“แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิต” คือ แหล่งศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และยกระดับโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ผ่านสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

IMG_1936
1

พันธกิจ

01.

สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

02.

ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

03.

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

04.

ดำเนินงานให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

05.

สร้างเครือข่าย และประสานความร่วมมือด้วยการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

Facebook Comments Box