about

ประวัติความเป็นมา

ศิลปะและวัฒนธรรม หรือวัฒธรรม คือ วิถีชีวิตของคน เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมต่อเนื่องมายาวนาน ก่อสานให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม คน (มนุษย์) ในสังคมนั้นๆ ก็ร่วมสืบทอดและรับรู้ปฏิบัติต่อๆ กันมา สิ่งที่เป็นรูปธรรมจะเห็นด้วยตา เช่น สถาปัตยกรรม  ศิลปะการแสดง และสิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น สิ่งที่เป็นนามธรรมมองไม่เห็นตาแต่สัมผัสได้ด้วยจิตใจหรือจิตวิญญา เช่น ความเชื่อ ความรู้ ความคิดหรือภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นต้น

ศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม (ใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้) ล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับคนและสังคม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยึดโยงเป็นโครงสร้างของสังคม เป็นปัจจัยให้เกิดการดำรงอยู่และมีความเป็นอัตลักษณ์ เหตุนี้จึงมีการกล่าวกันว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม คือ ลมหายใจของสังคม คือ ประการอันมั่นคงของชาติและการรักษาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นการรักษาชาติ”

จากความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าว อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงดำเนินภารกิจ “การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นภารกิจ ๑ ใน ๔ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงของศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยสืบไป หากศิลปะและวัฒนธรรมไทยมั่นคง ดำรงอยู่ชาติไทย ประเทศไทยก็จะมั่นคงตามไปด้วย

ใน พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการกำหนดแนวคิดในการจัดตั้งว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมศึกษา เพื่อดำรงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ และมรดกทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ” เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริง และเกิดการสร้างสรรค์สังคม ชาติ และประเทศ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เริ่มจากมี  คณะกรรมการดำเนินงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เปลี่ยนเป็น  “โครงการอาศรมวัฒนธรรม” ครั้นวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีหน่วยงานด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นทางการชื่อ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” โดยแบ่งการดำเนินเป็น ๓ ฝ่ายคือ

๑. ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ฝ่ายงานอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม      
–  พัฒนาแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
–  งานอนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ การดำเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะสัมพันธ์กับหน่วยสังคมทุกระดับทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชoจังหวัด ภาคประเทศและสากล ดังแนวคิดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ว่า “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”

Facebook Comments Box