บุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

โทรศัพท์  :  0-7567-2510  E-mail : [email protected]

นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail : [email protected]

นางสาวปริญญา สีหะรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2556  E-mail : [email protected]

นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะแะละวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail : [email protected]

นางสาวฐิติมา สีขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail :  [email protected]
Facebook Comments Box