บุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

โทรศัพท์  :  0-7567-2510  E-mail : sarawoot.pa@wu.ac.th

นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail : wilawan.kh@wu.ac.th

นางสาวปริญญา สีหะรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2556  E-mail : parinya.sr@mail.wu.ac.th

นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะแะละวัฒนธรรม
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail : pennapa.wa@wu.ac.th

นางสาวฐิติมา สีขาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ
โทรศัพท์  0-7567-2508  E-mail :  thitima.se@wu.ac.th
Facebook Comments Box