ภาระงานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งฝ่ายงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่
๑) ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
๒) ฝ่ายอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
๓) ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ  ซึ่งกำหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายดังนี้

๑) ฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือผลิตบัณฑิตด้านวัฒนธรรมศึกษา  มุ่งสร้างนวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของสังคม

๒) ฝ่ายงานอุทยานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต โดยรับผิดชอบพัฒนางาน ดังนี้
        ๒.๑) พัฒนาแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานบ้านเนินอิฐ และวัดจันออก-จันตก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของภาคใต้
        ๒.๒) งานอนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การจัดกิจกรรมเชิงประเพณี  การจัดนิทรรศการ การจัดทำคลังข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม จัดการการแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สารธารณะผ่านสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

๓) ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงานและงบประมาณ  การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ  งานการประชุม งานการเงิน  งานพัสดุ  งานบุคลากร  งานเลขานุการ และการจัดการด้านทรัพย์สิน โดยการนำหลัก 5 ส และการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว” มาเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านการบริหารงานและธุรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นองค์กรที่มีความกะทัดรัด และโปร่งใส เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ทั้งด้านสุขภาพกายและใจที่ดีในการทำงาน เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

แผนผังแสดงโครงสร้างหน่วยงาน  “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

***ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓***

Facebook Comments Box