Setting and Infrastructure

1.การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure : SI)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ตั้งอยู่ที่  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีพื้นที่สำนักงาน  13.5 เมตร x 10 เมตร  คิดเป็น  135  ตารางเมตร  

จำนวนบุคลากรของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

มีผู้บริหาร  (ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  1  คน และพนักงานสายปฎิบัติการ  จำนวน  5  คน  ประกอบด้วย

  1. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ    ผู้อำวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
  2. นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  3. นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  4. นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  5. นางสาวฐิติมา  สีขาว          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6. นางสาวเพ็ญนภา  วัยเวก   นักวิชาการ 
Facebook Comments Box