ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วม “พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ ณ โบราณสถานตุมปัง

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชั้นนำของภาคใต้ต้นบน มุ่งเน้นงานศึกษาวิจัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และยกระดับโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่มีชีวิต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน