ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus “ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ทีมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Asian Journal of Arts and Culture, Asia Social Issues และ Trends in Sciences เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus “ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
🎯 การประชุมครั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (บรรณาธิการวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย) เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย / คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์การประเมินและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ฐานข้อมูล Scopus” เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพวารสารของมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และเชื่อมต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ในการดำเนินงานด้านวารสาร ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 13 วารสาร ได้แก่
🔸Asian Journal of Arts and Culture มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🔸Trends in Sciences มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🔸Asia Social Issues มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🔸วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
🔸วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
🔸วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
🔸ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports มหาวิทยาลัยทักษิณ
🔸วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
🔸Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🔸มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
🔸วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
🔸วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
🔸วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
✅ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และผู้บริหารทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารในเครือข่ายภาคใต้ครั้งนี้ 🙏🙏🙏