อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์"

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ณ โบราณสถานตุมปัง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์, ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์, ดร.มงคล ธีระนานนท์, รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์, นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยการ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งถือเป็นพิธีการตามความเชื่อในการเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามประเพณีโบราณ

อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชั้นนำของภาคใต้ต้นบน มุ่งเน้นงานศึกษาวิจัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และยกระดับโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่มีชีวิต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน