“นครเมืองพระ”

ตอน ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแผนในการดำเนินงานโครงการ “นครเมืองพระ”  เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๓ โครงการย่อย คือ โครงการย่อยที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มุ่งเน้นการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ “ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “พระพุทธองค์ พระอริยสงฆ์ เสริมส่งศรัทธา” และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เน้นการศึกษาและเก็บข้อมูล “ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม”

โครงการ “นครเมืองพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองนคร อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ก่อเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการสำรวจวัดโบราณในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในเบื้องต้นได้มีการลงสำรวจข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล ตลอดจนการเก็บภาพร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้อนุชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ โดยในการคัดเลือกวัดโบราณจะใช้เกณฑ์ของการก่อตั้งวัดเป็นจุดเริ่มต้นในการลงเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีวัดที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว จำนวน ๙ วัด และมีแผนในการลงพื้นที่สำรวจต่ออีกประมาณ ๒๐ วัด

วัดโบราณที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว

  • วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐
  • วัดใหญ่ อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๐
  • วัดแดง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
  • วัดพระพุทธบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๕๐
  • วัดดิษฐวราราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๔
  • วัดเขมาราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐
  • วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๗
  • วัดภูเขาหลัก อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๓๒๐
  • วัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
Facebook Comments Box