"วลัยลักษณ์สงกรานต์" Delivery ส่งความสุขชุมชนรายรอบ มวล.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์” ประจำปี 2564 ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในมหาวิทยาลัยได้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างสานสัมพันธ์กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ และรพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ทั้งนี้โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนดังกล่าวได้ดำเนินโครงการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจากผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น พร้อมให้ความรู้บริการวิชาการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วยในชุมชน สร้างความสุขทั้งกายและใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box