ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงอาหาร  อาคารกิจกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว  อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงพิธีเปิดจากชมรมนาฏศิลป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โรงเรียนชุมชนใหม่  โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และผู้สูงอายุชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา การสรงน้ำพระพุทธรูป  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส  รำวงกลองยาว  การประกวดเพ้นท์กระเป๋าผ้า  โดยส่วนสื่อสารองค์กร  กายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ  โดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  ส่วนกิจการนักศึกษา สนุกกับการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน โดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา การจำหน่ายสินค้าเกษตรจากชุมชน และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร  อาคารกิจกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box