Home / parinya sriharat

parinya sriharat

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ แ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยา …

Read More »

ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี ๒๕๖๒

ธนาคารออมสินร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทย …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงกา …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรแ …

Read More »

ขยายเวลาเปิดรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดการประกวดขับร้องเพลงไ …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่ …

Read More »