Home / parinya sriharat

parinya sriharat

รก.ผอ.อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โบราณคดีตุมปังเชื่อมโยงกับนครแห่งอารยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของนครศรีธรรมราช นอกจากการศึกษาด้านประวัติศาสตร์แล้วท่านยังให้ความสำคัญและเสนอแนะแนวทางในการหยิบยกประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือหล่อหลอมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เกิดความรักและสามัคคี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนครแห่งอารยธรรม ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย “นครแห่งอารยธรรม หนุนนำอารยชน คนคอน” ตามนโยบายที่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศไว้    

Read More »

พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน และพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงิน รวมทั้งศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการประชุมประกอบด้วย – การชี้แจงผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2562 – การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2563 “พัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน” – พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และมอบโล่เกียรติคุณพร้อมประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาและผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล The Best ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทง ส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายง่าย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานลอยกระทงประจำปี 2562 ร่วมส่งเสริมใช้กระทงย่อยสลายตามธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานคึกคัก เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน“วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี เพื่อสืบสานประเพณีไทย พร้อมส่งเสริมการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายตามธรรมชาติ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน คึกคัก มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยร่วมงานจำนวนมาก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการว่า การจัดกิจกรรมวลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมประเพณี อันดีงามของไทยในการปลูกฝังคุณธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคาซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ กระตุ้นให้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและหวงแหน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

วันนี้ (1 พ.ย.62) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และผู้มีเกียรติในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินในครั้งนี้ด้วย การทอดกฐินที่วัดแส็งแรงนี้ เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนเพื่อให้มีปัจจัยและพลังในการพัฒนาวัดแส็งแร็ง ให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่นๆ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboys ชมการแสดงวงดนตรี WU BAND การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้ ประกวดเทพีนพมาศ …

Read More »

ผลการประกวดเรียงความ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ  "คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้" เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แบ่งการประกวดเป็น  ๒  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  ๕๒  ผลงาน  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน  ๗๙  ผลงาน  ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริโสภา   มะธุระ โรงเรียนวิเชียรมาตุ   รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ เด็กหญิงนภัทรา  วิริยะภูรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา   รับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ นางสาวณัฐพร  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา …

Read More »