Author

parinya sriharat

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.) ณ เวทีประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้


รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเยาวชนและความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของคนไทยทั่วไป  และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานประเพณีดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

. ประเภทการประกวด

                             ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                             ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             ๑.๓ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

                             ๒.๑  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

                             ๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                             ๒.๓  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

                             ๒.๔  ประชาชนทั่วไป

 

๓. วิธีการประกวด

                             ๓.๑ ให้เขียนเรียงความ โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ  A๔ ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น  ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

                                     –  ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ข้าพเจ้ากับประเพณีบุญเดือนสิบ”

                                     –  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประเพณีบุญเดือนสิบให้อะไรกับสังคมปัจจุบัน”

                                     –  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ถ่ายทอดและสืบทอดประเพณี        บุญเดือนสิบสู่  คนรุ่นใหม่อย่างไร”

                             ๓.๒  ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น  และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน

                             ๓.๓  ผู้เข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด   (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)

                             ๓.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

                             ๓.๕ การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความ        ที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน  (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)

                            ๓.๖ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น

                            ๓.๗ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับคืน

 

 

. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ         รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑         รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๒         รับเงินรางวัล    ๕๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร

 

. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ

                             ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเรียงความ (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ 0 7567 2508 – 10, ๐๘ ๐๕๒๐ ๐๔๒๖ โทรสาร 0 7567 2507 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๓  (หากส่งทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

๖. การประกาศผลและการรับรางวัล

                             อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ  ในวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  ผ่านทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดเสนาราม หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (แรม 7 ค่ำ เดือน 11) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 19.30 น.            พิธีสมโภชผ้ากฐิน ณ วัดเสนาราม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.             แห่ผ้ากฐินหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา – เข้าสู่วัดเสนาราม

เวลา 10.00 น.            พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 10.39 น.            ถวายผ้ากฐิน

เวลา 11.00 น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา

ชื่อบัญชี : บุญกฐินวัดเสนาราม       บัญชีเลขที่ : 020335093900

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-2566 โทรสาร 0-7567-2507

อีเมล : cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

มวล.มอบทุนเดินหน้าต่อ “โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน ๑๕ ทุน โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า และได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” รวมจำนวน 15 ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

๑.  กลุ่ม “ลมหัวษา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเมืองโบราณพระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายอัครพล  จันทร์คง          

–  นางสาวเนตรนภา  ประทุมรัตน์

–  นายนพรัตน์  หัสจำนงค์

–  นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๒. กลุ่ม “หวันเป็นสูรย์สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานโบราณคดีบ้านเกียกกาย (เกตุกาย) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสิริยากร  จันทรศร         

– นายสุรศักดิ์  สุขใหม่

– นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๓.กลุ่ม “ขี้หมิ้นขี้เบือ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวศุภิสรา  เจยุภักดิ์       

– นางสาวอริศรา  สารพงษ์

– นางสาวพิชชาพร  หัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๕. กลุ่ม “ทรายท้องคลอง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายคุณากร  ประมุข        

–  นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล

–  เด็กชายสกนธ์  สุวรรณคช

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๖. กลุ่ม “น้ำซึมน้ำซับ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดท่าพระยา อำเภอปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสุภาวดี  ขำเกิด      

–  นายสายชล  โอษฐ์ฤทธิ์

–  นายพัชรพล  ขุนเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๗. กลุ่ม กลุ่ม “หวันข่มตา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาแก้ววิเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายศุภวัช  แสงแพร้ว      

–  นายนิกร  โรจนวัฒน์

–  นายปุญณวัฒน์  คีรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๘. กลุ่ม “อีสาระพา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายธนภัทร  คงสิน      

–  นายวรากร  สุขแสง

–  นางสาวณัฏฐณิชา ทองสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๙. กลุ่ม “นกชุมรัง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายวชิรพล  บูลบริบาล      

–  นายวุฒิชัย  คงกุล

–  นางสาวปิยะธิดา  ชูเสือหึง

–  นายรณชัย  ดีถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๐. กลุ่ม “FBG Want” สังกัดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก แหล่งโบราณสถานวัดโบราณาราม (วัดเก่า) อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายณัฐพงค์ วราชี        

–  นายกล้าณรงค์ พลมานพ

–  นายปฏิพัทธ์ เเกล้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๑. กลุ่ม “เดือนเป็นจันทร์” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวนวลหงส์  ชูโลก      

– นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์

– นางสาวศิริรัตน์  อักษรเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๒. กลุ่ม “ตามรอยพระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม” สังกัดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

–  นางสาวเขมจิรา จันทร์ทิน      

–  นางสาวอสยาภรณ์ นิจนาช

–  นางสาวจิราพร ศรีพิบูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๓. กลุ่ม “เด็กวัดปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข แหล่งโบราณสถาน วัดปะ (ธรรมาราม) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายชนธัญ  จันทร์ทิน      

–  นายศุภณัฐ  สายวารี

– นายภณภูมิ  บุญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

– ไม่ระบุ-

๑๔. กลุ่ม “ผักข้าวหอยเลียง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเขาคา อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช

– นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์       

–  นายธีรภัทร  นิชานนท์

–  นางสาววรางรัตน์ บัวจูม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๑๕. กลุ่ม “จันทร์สามสร้อย” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเจดีย์เขาธาตุ (เจดีย์ปะการัง) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวลักษณ์ชนก  จุ้ยส่องแก้ว     

–  นางสาวรติมา  สุขถนอม

–  นางสาวธิดารัตน์  คงสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงงานจะต้องดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งโบราณสถานที่ได้กำหนด โดยส่งผลงานแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

๑) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งโบราณสถานที่ได้คัดเลือกและเสนอโครงงานขอรับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ แห่ง เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔  พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความคมชัดเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ

๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสาระที่เป็นประโยชน์ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานที่คัดเลือกนำเสนอในโครงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที โดยผลงานที่ส่ง   เข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครรับทุนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่ง   เข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งรายงานและคลิปวิดีโอดังกล่าวไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

0 comment
0 FacebookEmail

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดให้มีโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดก  ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า และได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” รวมจำวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

๑.  กลุ่ม “ลมหัวษา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเมืองโบราณพระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายอัครพล  จันทร์คง          

–  นางสาวเนตรนภา  ประทุมรัตน์

–  นายนพรัตน์  หัสจำนงค์

–  นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๒. กลุ่ม “หวันเป็นสูรย์สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานโบราณคดีบ้านเกียกกาย (เกตุกาย) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสิริยากร  จันทรศร         

– นายสุรศักดิ์  สุขใหม่

– นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๓.กลุ่ม “ขี้หมิ้นขี้เบือ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวศุภิสรา  เจยุภักดิ์       

– นางสาวอริศรา  สารพงษ์

– นางสาวพิชชาพร  หัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. กลุ่ม“ลมพัดชายเขา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานตุมปัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวเจนจิรา สร้อยสุวรรณ     

–  นางสาวกฤติพร อบเชย

–  นางสาวสาริณี  คชพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๕. กลุ่ม “ทรายท้องคลอง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายคุณากร  ประมุข        

–  นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล

–  เด็กชายสกนธ์  สุวรรณคช

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๖. กลุ่ม “น้ำซึมน้ำซับ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดท่าพระยา อำเภอปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสุภาวดี  ขำเกิด      

–  นายสายชล  โอษฐ์ฤทธิ์

–  นายพัชรพล  ขุนเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๗. กลุ่ม กลุ่ม “หวันข่มตา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาแก้ววิเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายศุภวัช  แสงแพร้ว      

–  นายนิกร  โรจนวัฒน์

–  นายปุญณวัฒน์  คีรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๘. กลุ่ม “อีสาระพา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายธนภัทร  คงสิน      

–  นายวรากร  สุขแสง

–  นางสาวณัฏฐณิชา ทองสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๙. กลุ่ม “นกชุมรัง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายวชิรพล  บูลบริบาล      

–  นายวุฒิชัย  คงกุล

–  นางสาวปิยะธิดา  ชูเสือหึง

–  นายรณชัย  ดีถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๐. กลุ่ม “FBG Want” สังกัดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก แหล่งโบราณสถานวัดโบราณาราม (วัดเก่า) อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายณัฐพงค์ วราชี        

–  นายกล้าณรงค์ พลมานพ

–  นายปฏิพัทธ์ เเกล้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๑. กลุ่ม “เดือนเป็นจันทร์” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวนวลหงส์  ชูโลก      

– นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์

– นางสาวศิริรัตน์  อักษรเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๒. กลุ่ม “ตามรอยพระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม” สังกัดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

–  นางสาวเขมจิรา จันทร์ทิน      

–  นางสาวอสยาภรณ์ นิจนาช

–  นางสาวจิราพร ศรีพิบูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๓. กลุ่ม “เด็กวัดปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข แหล่งโบราณสถาน วัดปะ (ธรรมาราม) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายชนธัญ  จันทร์ทิน      

–  นายศุภณัฐ  สายวารี

– นายภณภูมิ  บุญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

– ไม่ระบุ-

๑๔. กลุ่ม “ผักข้าวหอยเลียง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเขาคา อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช

– นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์       

–  นายธีรภัทร  นิชานนท์

–  นางสาววรางรัตน์ บัวจูม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๑๕. กลุ่ม “จันทร์สามสร้อย” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเจดีย์เขาธาตุ (เจดีย์ปะการัง) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวลักษณ์ชนก  จุ้ยส่องแก้ว     

–  นางสาวรติมา  สุขถนอม

–  นางสาวธิดารัตน์  คงสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์

ผ่านการคัดเลือกจะต้องร่วมประชุมลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์  ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถาน    เมืองนคร” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น ๓ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงงานจะต้องดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งโบราณสถานที่ได้กำหนด โดยจะส่งส่งผลงานแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

๑) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานที่ได้คัดเลือกและเสนอโครงงานขอรับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ แห่ง เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔  พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความคมชัดเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ

๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสาระที่เป็นประโยชน์ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานที่คัดเลือกนำเสนอในโครงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที โดยผลงานที่ส่ง เข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครรับทุนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งรายงานและคลิปวิดีโอดังกล่าวไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง วัดสโมสร ต.หัวตะพาน และวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 “ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดแส็งแร็ง วัดสโมสร(วัดด่าน) และวัดเสนาราม

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 09.15 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 10.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 11.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงโนราพื้นฐานสำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดทำร่างหลักสูตร  การแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเสนอพิจารณารับรองมาตรฐานจากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญและมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น จึงเป็นที่มาในการการจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้นในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและศิลปินโนราพื้นบ้าน จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน, อาจารย์วิระเดช ทองคำ, อาจารย์ศุภชัย รักสกุล, อาจารย์วินัส ทองรัตน์, อาจารย์ไพลิน อินทกาล อาจารย์ณัฐพล หวานนวล, อาจารย์วัฒนพล จาระโห และโนราเกสร เขตนิคม ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เนื้อหาของหลักสูตรเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการแสดงโนรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรา จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่การแสดงโนรา เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ

สำหรับผู้ที่สนใจอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://cultural.wu.ac.th หรือ Facebook อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

0 comment
0 FacebookEmail

“นครเมืองพระ”

ตอน ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแผนในการดำเนินงานโครงการ “นครเมืองพระ”  เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๓ โครงการย่อย คือ โครงการย่อยที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มุ่งเน้นการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ “ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “พระพุทธองค์ พระอริยสงฆ์ เสริมส่งศรัทธา” และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เน้นการศึกษาและเก็บข้อมูล “ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม”

โครงการ “นครเมืองพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองนคร อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ก่อเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

โครงการ “นครเมืองพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองนคร อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ก่อเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการสำรวจวัดโบราณในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในเบื้องต้นได้มีการลงสำรวจข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล ตลอดจนการเก็บภาพร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้อนุชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ โดยในการคัดเลือกวัดโบราณจะใช้เกณฑ์ของการก่อตั้งวัดเป็นจุดเริ่มต้นในการลงเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีวัดที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว จำนวน ๙ วัด และมีแผนในการลงพื้นที่สำรวจต่ออีกประมาณ ๒๐ วัด

วัดโบราณที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว

  • วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐
  • วัดใหญ่ อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๐
  • วัดแดง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
  • วัดพระพุทธบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๕๐
  • วัดดิษฐวราราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๔
  • วัดเขมาราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐
  • วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๗
  • วัดภูเขาหลัก อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๓๒๐
  • วัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
0 comment
0 FacebookEmail

 

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าปีที่ 20 และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับสู่วารสารระดับนานาชาติ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของบทความ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพวารสารตามหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ บรรณาธิการ และอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง รองบรรณาธิการ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ และจะเปิดรับบทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) มีบทความ วิชาการและบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ ประกอบด้วย

 

บทความแรก เรื่องการสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม โดย ธีรนงค์ สกุลศรี และ ปาณฉัตร ทิพย์สุข เป็นบทความมีความน่าสนใจ ผู้เขียนวิเคราะห์และถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ศึกษาในบริบทของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

 

บทความที่สอง เรื่องฟ้อนโคมบูชา หัตถศิลป์ ถิ่นเมืองสารท โดย ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, วิภาดา เพชรโชติ, สุนิสา สุกิน และ อาทิตยา ผิวขำ เป็นบทความวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์เชิงสร้างสรรค์ บทความที่หยิบเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการแสดงที่สามารถเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ

 

บทความที่สาม เรื่อง “ผ้าชนเผ่าในล้านนา” รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรมคนชายขอบ โดย ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ บทความที่ว่าด้วยเรื่องราวของผ้าล้านนา ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชนเผ่าภาคเหนือ ผู้เขียนวิเคราะห์รูปแบบและคุณค่าความสวยงามของผ้าชนเผ่าไว้อย่างน่าสนใจชวนติดตาม

 

บทความที่สี่ เรื่องมนต์เสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง: ความสวยงามของลวดลายบนวิถีชาติพันธุ์ โดยสุพจน์ ใหม่กันทะ บทความนี้บอกเล่าเรื่องราวของผ้าทอ กะเหรี่ยง ไว้อย่างน่าสนใจ อธิบายความสวยงามของลาดลายผ้าที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรม และขนบของชนเผ่ากะเหรี่ยงผ่านรูปแบบความเชื่อและความศรัทธา รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ

 

บทความที่ห้า เรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดย พณิฐา ยงพิทยาพงศ์, วีระศักดิ์ จุลดาลัย และศราวุธ ราชมณี เป็นบทความที่ชี้ให้เห็นบริบทด้านวัฒนธรรมการทอผ้า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และแนวทางการนำภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ สู่แนวทางพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

 

 

บทความที่หก เรื่อง มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่า: ชุมชนท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิรุจ ถิ่นนคร และวีระ อินพันทัง ผู้วิจัยศึกษาสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนท่าวัง เพื่อทดลองประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ศึกษาและหาคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่าในพื้นที่ชุมชนท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิทยาการและการศึกษา และด้านสังคม ผู้เขียนวิเคราะห์คุณค่าเชิงสถาปัตยกรรมไว้อย่างน่าสนใจ


บทความที่เจ็ด เรื่องข้อสังเกตเกี่ยวกับการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่หาดทรายแก้ว โดย พระมหาพจน์ สุวโจ และพระมหาถนอม อานนฺโท เป็นบทความที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่หาดทรายแก้ว ตามตำนานภาคใต้ ชวนให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ ในประเด็น พระเขี้ยวแก้วเคยมาประดิษฐานที่นครศรีธรรมราชจริงหรือไม่? ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ตามวรรณกรรมของศรีลังกาไว้อย่างน่าสนใจ


บทความที่แปด เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นของภาพยนตร์ไทย โดย ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต, มาโนช ชุมเมืองปัก และฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน เป็นบทความที่ผู้เขียนวิเคราะห์ตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นของภาพยนตร์ไทย โดยศึกษาสูตรนิยมการเล่าเรื่องและสถานะความเป็นตระกูลของภาพยนตร์วัยรุ่นไทย บทความนี้จะชวนให้ผู้อ่านขบคิดและมองเห็นรูปแบบสูตรการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ซึ่งทำให้เห็นเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น


ปิดท้ายฉบับนี้ ด้วยบทความวิจารณ์หนังสือ ของหัตถกาญจน์ อารีศิลป แนะนำหนังสือ เรื่อง อ่าน-คิด-เขียน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 1-3 เป็นหนังสือที่สะท้อนสังคมในมุมมองต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ


กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

นอกจากนี้ ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ISSN 2228-804X) ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/about/submissions


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Walailak Abode of Culture Journal
Walailak University
222 Thaiburi, Thasala District Nakhonsithamarat 80161, Thailand
Tel. +66-7567-2508 Fax. +66-7567-2507
E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com

Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

0 comment
0 FacebookEmail
Newer Posts