Home / parinya sriharat

parinya sriharat

ขอเชิญชม…มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอก …

Read More »

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ก …

Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยา …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบ จัดงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย …

Read More »

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยา …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดอบรมศิลปะการรำมโนห์รา อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านปักษ์ใต้

อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์เผยผลการประกวดเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศร …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “การรำมโนห์รา”

Read More »