Author

parinya sriharat

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการอบรม “ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓  โดยวันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการฝึกอบรมระยะสั้น “กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนชำระเงินแล้วสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย วันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร“ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ ๓” โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนชำระเงินแล้วสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย วันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยยังไม่สามารถคาดการณ์การหยุดแพร่ระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการรวมตัวในที่ชุมชน จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
E-mail : cultural.wu@gmail.com 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง และส่งเสริม ปลูกฝังคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและโบราณคดีที่สำคัญของชาติสืบไป

ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และแจ้งความประสงค์เดินทางด้วยรถตู้ มวล.
จุดรับ ณ อาคารบริหาร ฝั่งการเงินและบัญชี เวลา ๐๘.๔๐ น. ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ที่
https://forms.gle/HQ61uUxuHFBZhFB58

กำหนดการ

0 comment
0 FacebookEmail

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ“ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” เพื่ออบรมเทคนิคการเป็น  ยุวมัคคุเทศก์ ให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการนำชมแบบภาพเสมือนจริงด้วยระบบสามมิติ AR Toompung ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาสามารถสมัครยุวมัคคุเทศก์และนำชมได้ตามความชำนาญตามภาษา 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน

นักศึกษาที่สมัครจะได้รับ
– คะแนนบัณฑิตคนดี
– เกียรติบัตรรับรอง “ยุวมัคคุเทศก์ตุมปัง

สามารถสมัครได้ที่  (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 )
–  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โทรศัพท์  081 957 5906)
–  ลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://forms.gle/8Ko8Rawb6Ln5G1Td9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ 0-7567–2508–10 โทรสาร 0–7567–2507
E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และอาจารย์กิตติคุณ จันทร์แย้ม ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานที่มีความร่วมสมัยทางสถาปัตยกรรมกับแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยการทำ TD scan สำรวจและเก็บข้อมูล แหล่งโบราณต่างๆ ประกอบด้วย
แหล่งที่ 1 วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 2 วัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 5 วัดถ้ำคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 7 วัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 8 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 9 โบราณสถานโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 10 แหล่งโบราณตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       

 

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ชุมชนรายรอบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดาบตำรวจการุณ พุทธคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนรายรอบ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมและพื้นที่โดยรอบต่อไป รวมยอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๑๗๓ บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคุณงามความดี ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน ตลอดไปเทอญ

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”  ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะการเขียนและอ่านร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรด้านภาษาไทยและบุคคลโดยทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ และศิลปะทางภาษาซึ่งเป็นงานวรรณศิลป์ ธำรงรักษา สืบทอด และเชิดชูคุณค่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านวรรณคดีกวีนิพนธ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครไปยัง
คุณสายฝน จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐    โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
,  
E-mail address: jsaifon@gmail.com  
ID Line : jsaifon
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/pr_roygrong1.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร[/button]  [button color=”purple” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/pr_roygrong2.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]  [button color=”orange” size=”medium” link=”https://forms.gle/tYvjSe6gLnE8hfKM9″ icon=”” target=”false”]สมัครออนไลน์[/button]

 

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน ร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้ถือปฏิบัติ และสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมอันมีค่าให้คงอยู่สืบไป

รศ.ดร.ศราวุธ กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมนำอาหารคาวหวาน 92 ซุ้ม มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการร่วมบุญกุศลที่สำคัญยิ่งของชาวอำเภอท่าศาลา ในการได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการให้หรือการบริจาค ฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับตนเองและสังคม สนองตอบนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประกาศแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กรอบคิด“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”ด้วย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงมโนราห์ และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา โดยประชาชนที่เข้าร่วมร่วมได้ร่วมกันทำบุญเพื่อพัฒนาลานธรรม จำนวน 49,065 บาทด้วย

ขอขอบคุณภาพจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail