Home / parinya sriharat (page 2)

parinya sriharat

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้  รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน -๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ขำเกิด โรงเรียนปากพนัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกียรติบัตรและเงินสด จำนวน …

Read More »

ผลการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๖๒ ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายอภิชญะ อินทรสาร รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นายปฐมพงศ์ ชูปาน รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร …

Read More »

การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ประเภทการประกวด จัดการประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ๑. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ๒. ผู้สนใจสมัครในนามบุคคล หรือในนามสถาบันการศึกษา ๓. วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด กำหนดจัดการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.) ๔. วิธีการประกวด ๔.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องขับกลอนและเจรจาเสียงตัวตลกกับรูปตัวหนังอื่น ๆ ความยาวรวมไม่เกิน ๑๐ นาที โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์ประกอบในการประกวด (ผู้เข้าประกวดต้องนำมาเอง) …

Read More »

ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”

ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๑. ประเภทการประกวด ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา ๑.๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๓ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒.๔ ประชาชนทั่วไป ๓. วิธีการประกวด ๑. ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้” ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ ๒. ผู้เข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด) ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ๔. การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด) …

Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๓.0๐–๑๔.0๐ น.) ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินวัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาวัดแส็งแร็งให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเพื่อหาปัจจัยสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมทบทุนปัจจัยในการทะนุบำรุงพัฒนาวัดแส็งแร็ง โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแส็งแร็ง เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๐.๓๙ น. …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์” (The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Fabrics : Significance and Value”  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัด “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ พร้อมเปิดใจเรียนรู้บนความแตกต่างของศาสนา แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาและคณะทำงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บรรยายเรื่อง “จุดรวม 4 ศาสนา” โดยกิจกรรม “ค่ายศาสนสัมพันธ์” ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานการเรียนรู้ “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง ต.โพธ์ทอง อ.ท่าศาลา 2) ฐานการเรียนรู้ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสระประดิษฐ์ วัดบนถนน และวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ช่วยชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ทอง และนายสมชาย มีทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนและสังฆฑาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืนสานประเพณีและส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย"  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียน  คนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว  ผู้สนใจกรุณาส่งไปสมัครไปได้ที่  คุณสายฝน จิตนุพงศ์  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๒๒๒  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  E-mail : ่jsaifon@gmail.com  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒        

Read More »