อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะกรรมการประจำ   อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” และนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการฯ มาปรับใช้เพื่อให้การดำเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ในปีงบประมาณ 2565 มีประสิทธิภาพสูงสุด