อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เดินหน้าต่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่ และสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ลงสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” โดยในการก่อสร้างอาคารมีแผนการดำเนินการก่อสร้างบริเวณทางเข้าโบราณสถานตุมปัง ซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 33 ง หน้า 5 วันที่ 9 เมษายน 2544 พื้นที่ 80 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

ทั้งนี้ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังกรมศิลปากร ซึ่งในเบื้องต้นทางกรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อคุณค่าของโบราณสถานตุมปัง โดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมไม่มีความสูงมากและใช้วัสดุที่สอดคล้องกับความเป็นโบราณสถาน จึงอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามที่เสนอ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการขุดสำรวจทางด้านโบราณคดี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อความชัดเจนและเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโบราณสถานตุมปัง ในเบื้องต้น ได้มีแผนในการขุดสำรวจทางโบราณคดีในพื้นที่ก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ พร้อมกับจัดทำรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อส่งให้ทางกรมศิลปากรเป็นลำดับต่อไป