ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Arts and culture (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Arts and culture ซึ่งกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับ ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม) โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของ Asian Journal of Arts and culture ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรม

การพิจารณาคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการ Asian Journal of Arts and culture
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507