อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานการออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการออกแบบและบริหารจัดการนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ  Museum Siam นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  เมืองโบราณ สมุทรปราการ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ประสบการณ์และอื่นๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด