Author

parinya sriharat

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุจากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ผ่านถนนเส้นราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จัดสืบทอดกันมา ๗๙๐ ปี มีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศที่มีจิตศรัทธามาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

ในปีนี้ได้มีพิธีอัญเชิญผ้าพระบฎพระราชทาน จำนวน ๕ ผืน ประกอบด้วย ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ้าพระบฏพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผ้าพระบฏพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธี ร่วมในเดินขบวนอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ถวายแด่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมทำบุญและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันมาฆบูชาโดยน้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราช และสนับสนุนการเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมโดยเน้นการรักษาและสร้างผ้าพระบฏให้เป็นเครื่องพุทธบูชาของพุทธศาสนิกชนโลก

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีพิธีกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีกวนข้าวยาคู ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและร่วมกวนข้าวยาคูเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

พิธีกวนข้าวยาคู เป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่า ข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ที่ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาว มีพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใสและเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาลความสำเร็จสมความปรารถนาด้วย

0 comment
0 FacebookEmail

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออก และมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/1pr_looktung.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร[/button]  [button color=”pink” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/2looktung.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ “ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับสมัครจำนวน ๗๐ คนเท่านั้น สมัครภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

หลักสูตรการฝึกอบรมมโนราห์ระยะสั้น มีการแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชน อายุระหว่าง ๑๓ – ๒๓ ปี มีความสนใจเรื่องศิลปะการรำมโนราห์

หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน  จำนวน ๓๐ ชั่วโมง       
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นครูอาจารย์ หรือประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องเรื่องศิลปะการรำมโนราห์

หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

ที่ เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร จำนวน ชม.
ทฤษฎี : ประวัติความเป็นมาของมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ทฤษฎี : องค์ประกอบของมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม (แบบสั้น) ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ๑๘
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ อาจารย์วิระเดช ทองคำ
การฝึกขับกลอนมโนราห์ หน้าม่าน/หลังม่าน และ กลอน ๔/ กลอน ๖  ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
ฝึกการรำเป็นกลุ่มการแสดง ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การแสดงรำมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
    รวม ๓๐

หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

ที่ เนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร จำนวน ชม.
ทฤษฎี : ประวัติความเป็นมาของมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ทฤษฎี : องค์ประกอบของมโนราห์ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตระ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน ๑๘
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนราห์ อาจารย์วิระเดช ทองคำ
การฝึกขับกลอนมโนราห์ หน้าม่าน/หลังม่าน และ กลอน ๔/ กลอน ๖ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ฝึกการรำเป็นกลุ่มการแสดง อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
การแสดงรำมโนราห์ อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน
ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
    รวม ๓๐

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร สมัครและชำระเงิน จำนวนที่รับ
ก่อนวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ หลังวันที่  ๓๑  มี.ค.  ๒๕๖๓
หลักสูตรที่ ๑  ฝึกอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ๑,๕๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๓๐ คน
หลักสูตรที่ ๒  ฝึกอบรมสำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ๓,๐๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท ๔๐ คน

วิธีการชำระเงิน 
๑. การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020300850805 (โปรดระบุว่าอบรมหลักสูตรมโนราห์ รุ่นที่ ๓”)

๒. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และแนบหลักฐานการชำระเงินมาที่https://forms.gle/XFEi7e2Mv7jPXzNa8

๓. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมได้

๔.  ผู้เข้าร่วมอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
๑.  วุฒิบัตรผ่านการอบรม ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด ๓๐ ชั่วโมง
๒.  หนังสือ คู่มือการฝึกทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  “ศิลปะการรำมโนราห์” ครั้งที่ ๓
๓.  อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com
สามารถติดตามข่าวสารการอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓“มโนราห์” ได้ที่ https://cultural.wu.ac.th/

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/1pr_nora.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร[/button]  [button color=”purple” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/2program_nora.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดกำหนดการ[/button]  [button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/3nora.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมงานแถลงข่าว “ มาฆบูชาแห่ผ้าธาตุที่เมืองนคร ประจำปี ๒๕๖๓” ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) โดยวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ชาวนครศรีธรรมราชและชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศ ถือว่าเป็นงานมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมากว่า ๗๙๑  ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงานวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อ.ปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ ๔ ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เป็นต้น

 

 

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และนักศึกษาชมพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา "นาครสนทนา ครั้ง ๕" ภายใต้หัวข้อ "ปุจฉา-วิสัชนาว่าด้วย นครเมืองพระ : ความเป็นมาและเป็นไป?" ณ นาคร-บวรรัตน์ บวรบาซาร์ สี่แยกท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยเวทีเสวนาในครั้งนี้มีนักคิด นักอ่าน และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์หลากหลายท่านมาร่วมล้อมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาช่วยกันหาคำตอบของคำว่า "นครเมืองพระ" อาทิ นพ.บัญชา พงษ์พานิช ผู้ร่วมก่อตั้งสวนฯ นาคร-บวรรัตน์ และ ผอ.ก่อตั้งสวนโมกข์กรุงเทพ, พระครูสิริธรรมาภิรัต รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, อ.บัณฑิต สุทธมุสิก อดีต ผอ.กองการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้ก่อตั้งพุทธภูมิเมืองนคร, ดร.สันติ อุนจนำ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และ อ.วันพระ สืบสกุลจินดา กับคุณสราวุธ หนูคง รับหน้าที่ในการปุจฉา คือ ตั้งคำถาม ชวนคิด เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนและหาคำตอบของความเป็นมาและเป็นไป ? “นครเมืองพระ” ซึ่งท่านผู้ที่สนใจสามารถรับชมเวทีเสวนาย้อนหลังได้ที่เพจ FACEBOOK : นาครสนทนา ทั้งนี้ หลังจากเสร็จกิจกรรมเวทีเสวนา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ได้เข้าร่วมหารือกับ นพ.บัญชา พงษ์พานิช เกี่ยวกับทิศทางในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช และกรอบแนวคิดในการศึกษาหาข้อมูลจากบุคคล และแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตามปณิธานของวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0 comment
0 FacebookEmail

เช้าวันอาทิตย์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๖.๐๐ น. รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยส่วนกิจการนักศึกษา  และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมฉลองครบรอบ  ๑๕๐  ปี  ชาตกาล  พระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  สาขาสันติภาพ  ในวาระปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย  ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๓  รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ  ณ  วัดเสนาราม  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายสุพงษ์วิณัย  ชูยก  นายอำเภอท่าศาลา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ประเพณีให้ทานไฟเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา  ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  ห้างร้าน  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดทำอาหารคาวหวานปรุงสด ใหม่ ถวายพระภิกษุสงฆ์กว่า  ๔๐  ซุ้ม  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมทำขนมโคเบญจรงค์ถวายพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย

 

 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “ให้ทานไฟ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ถือเป็นประเพณีเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการก่อกองไฟเพื่อให้ความอบอุ่นและปรุงอาหารร้อนๆ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในตอนเช้ามืดที่อากาศหนาว โดยประเพณีให้ทานไฟจัดขึ้นเพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรม กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปรุงอาหารคาวหวานถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป หรือร่วมทำบุญถวายปัจจัยได้ที่บัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๐๐๘๕๐๘๐๕

           ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/9X3vU4AW87Pd4cgw7

           

กำหนดการทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เวลา ๐๔.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีให้ทานไฟ (เริ่มปรุงอาหาร)
เวลา ๐๔.๓๐ น. การแสดงมโนราห์และหนังตะลุง/ดนตรีธรรมะบรรเลง
เวลา ๐๕.๑๕ น.

พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ณ ลานธรรม  ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
/  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๐๕.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
กล่าวเปิดงาน โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๖.๑๕ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
– พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร
– กล่าวความเป็นมาประเพณีให้ทานไฟ
  โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบศาสนพิธีประเพณีให้ทานไฟ
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ศาสนพิธีกรสมาทานศีล
– ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
– กรวดน้ำ รับพร
– ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำลาพระ
เวลา ๐๗.๓๐ น. เสร็จพิธีให้ทานไฟ
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีเจิมป้ายลานธรรม โดย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

การแต่งกาย      ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาว

หมายเหตุ        ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร
                      รณรงค์ให้นำกล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและแก้วน้ำดื่มมาร่วมกิจกรรม

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/tanfri.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดกำหนดการ[/button]  [button color=”purple” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/01/map-tanfri-scaled.jpg” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดแผนที่จัดงาน[/button]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075-672566 โทรสาร 075-672507 
E-mail : cultural.wu@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวฐิติมา สีขาว โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๙๕๗๑๓๕  LINE ID : pom.seekhao

 

0 comment
0 FacebookEmail