Home / parinya sriharat (page 3)

parinya sriharat

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  "อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ" ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา รับคะแนนบัณฑิตคนดี จำนวน ๕ คะแนน รับจำนวนจำกัด ๕๐ คนเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/qKKCxVR9a4P4obWC9 ผู้ประสานงาน : พี่ป้อม โทร 075672566 กำหนดการ   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.00 – 09.20 น พิธีเปิด 09.20 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “จุดรวม …

Read More »

คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การประสานงานของ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 17 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเองจากวินัยด้านการออม การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย การเลือกใช้บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ภัยทางการเงิน ตลอดจนลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) อีกด้วย           โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กลุ่มชุมชน ประมวลภาพ  

Read More »

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีผ่านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่ง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ คณะ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๑ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน …

Read More »

ผลการคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร  จัดคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการเขียนร้อยกรองจากค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  รุ่นที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และส่งผลงานการเขียนร้อยกรองหลังจากฝึกอบรมครบทั้ง  ๕  ผลงาน (ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  และจัดการแข่งขันรอบตัดสินเมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรากฎผลการคัดเลือกดังนี้ รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ รุ่นที่ ๑๓

  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ” รุ่นที่ ๑๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี จังหวัดพังงา โดยมีเยาวชนและคณะคณะครูอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน ๑๔๙ คน ซึ่งมาจากต่างพื้นที่ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง สตูล ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร และกรุงเทพ โดยในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับชาวค่าย  ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ                              เด็กหญิงหทัยชนม์ บุญรัตนัง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นางสาวกชกร ศรีคง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          เด็กหญิงรังสินี รักบัวทอง ระดับอุดมศึกษาและประชาชน รางวัลชนะเลิศ                       …

Read More »

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ”

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับอุดมศึกษาและประชาชน รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางหลังเก่า หรือ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑  ณ  อุทยานพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคม   เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป ค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมใจ  สมคิด นักเขียนรางวัลพระราชทาน “แว่นแก้ว”  พร้อมด้วยอาจารย์บุญเสริม  แก้วพรหม,  อาจารย์เจริญศรี  บุญสว่าง,  อาจารย์นิภา  นวลขาว และคุณจิรกานต์  แก้วพรหม  สำนักกวีน้อยเมืองนคร ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรอง  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร …

Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีขึ้น ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา นั้น ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ครั้งที่  ๑๘  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗  กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ไทย ปลูกฝังความรักในมรดกไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา  ๑.  ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ๑.๑ ระดับประถมศึกษา ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๑.๔ ระดับอุดมศึกษา ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน ๒.๑ ระดับประถมศึกษา   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน ๒.๒ …

Read More »