5 บทความยอดนิยมสูงสุดในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ม.ค.-มิ.ย.64)

5 อันดับบทความสูงสุด ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2564 วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมไปถึงสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)

สถิติการเข้าอ่านบทความ มากที่สุดจำนวน 5 บทความประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564)

บทความที่ 1  (8285 View)
การเขียนบทความทางวิชาการ
: ไพฑูรย์ มีกุศล
Vol. 14 No. 2 (2015): เมษายน-กันยายน 2558
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95340/74472

บทความที่ 2 (3886 View)
Analysis of the Education Management Approach with Driving Education to Thailand 4.0
วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
: Darunee Bunkrong
Vol. 17 No. 2 (2017): July – December
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180/85971

บทความที่ 3 (2916 View)
Conservation and development of Traditional wicker handicrafts by product design concept
การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสานโดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
: Pharitporn Kawkamsue
Vol. 19 No. 2 (2019): July – December
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/143391/157761

บทความที่ 4 (2332 View)
Verses of Beauty Admiration: The Exquisite Literary Arts and Love-Scene Transitions Between Pra Lo, Pra Puen, and Pra Paeng
บทชมโฉมพระลอ : ความโดดเด่นทางวรรณศิลป์และการผูกเรื่อง สู่การร่วมสังวาสของพระลอและพระเพื่อนพระแพง
: Radchadaporn Tantasit
Vol. 19 No. 2 (2019): July-December
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330/74462

บทความที่ 5 (2298View)
นางเลือดขาว : ตำนานกับการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม
: สายฝน จิตนุพงศ์
Vol. 15 No. 1 (2015): ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ >> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95360/74490