เตรียมพบกับการเรียนโนราในรูปแบบออนไลน์

(หลักสูตรร้องกลอนโนรา)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมโนราออนไลน์ เพื่อยกระดับงานด้านเผยแพร่องค์ความรู้โนราเพื่อรองรับการเสนอโนราขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้กลยุทธหลัก (Key strategies) ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ (Raising awareness) และการรับรู้ (Perception) ศิลปการแสดงโนรา ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และโรงเรียน โดยการสร้างช่องทาง (Platform) การเรียนรู้ศิลปการแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์ อันจะนำไปสู่กระบวนการในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์

ในพุธวันที่ 11 สิงหาคม 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เริ่มถ่ายทำหลักสูตรร้องกลอนโนรา ในหลักสูตรนี้จะสอนการร้องกลอนโนราในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการสอนจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติร้องกลอนโนรา โดยมีอาจารย์ศุภชัย รักสกุล เป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้

ในการถ่ายทำหลักสูตรพรานโนรา คณะทำงานและผู้เที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ซึ่งหลักสูตรพรานโนราออนไลน์จะเปิดให้เรียนออนไลน์ในช่วงเดือน กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ >> https://cultural.wu.ac.th/

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พัฒนาหลักสูตรโนราออนไลน์