อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์นัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขับเคลื่อนห้องนิทรรศการภายในอาคารฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมหารือการออกแบบนิทรรศการภายในอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ชวน เพชรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม, ผศ.ฉัตรชัย ศุภระกาญจน์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, รศ.วิมล ดำศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธนาวุฒิ ลิ้มสุวรรณเกษม นักจัดการความรู้ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนในการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
 
“อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชั้นนำของภาคใต้ตอนบน มุ่งเน้นงานศึกษาวิจัย ถ่ายทอดภูมิปัญญา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและยกระดับโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้โบราณสถานที่มีชีวิต โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เผยแพร่ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนการส่งเสริมให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box