สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) เผยแพร่แล้วในรูปแบบออนไลน์

มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ และ Book review จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย

Research Articles
-The Formation of “the Thai Canal Policy 9A Route (Modern Kra Canal)”: Indian Ocean Transportation System for Peace, through Thai Sea and towards China-Japan Sea
: Payan Eumsin

-Contemporary Thai Southern Dance (Manora Dancing): A Story of Nakha
: Thammanit Nikhonrat, Weeradet Thongkum

-The Use of Chinese Discourse Marker “啊”(AH) of Men and Women in Sitcom “IPARTMENT”
: Kullayanee Kittopakarnkit

-Packaging Design for OTOP Products: a Case Study of CHALARE Community Enterprise, Singhanakhon, Songkhla
: Mongkol Chanintornsongkhla; Surawat Moogem , Pranrafa Phromprawat

-If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
: Treethawat Meesomsak; Phitinan Aphai

– The creation performance of Tang Ong Song Pok
: Supat Narksen

– Strategies Employed by the Locals in in the Process of Nominating Wat Phra Mahathat Woramahawihan Temple to be Inscribed on the World Heritage List
: Vithaya Arporn

Academic Articles
-Walailak Abode of Culture journal and advancement toward international databases
: Pennapa Waiyawek

Book Review
-Implementation
: Nantida Jansiri

โดยสามารถอ่านบทความทั้งหมดได้ที่  >>> Walailak abode of culture journal

SUBMISSIONS:
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box