พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์"

เมื่อเย็นวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสถาปนิกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสนธยา คงชัย นางสาวพรพรรณ จันทร์เจริญ และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เข้าพบ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องแบบแปลนอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” โดยได้รับแนวคิดจากท่าน ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า “แบบอาคารควรมีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปัง ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ดึงอัตลักษณ์และความโดนเด่นของภาคใต้ มาผสมผสานในแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๕”
 
ทั้งนี้ แนวคิดในการออกแบบอาคารฯ ได้มาจากโครงสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุุมปัง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส นำอิฐมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างอาคาร นำแนวคิดของซุ้มประตูแก้ว มาเป็นใช้ในการออกแบบประตูทางเข้าหลักของอาคาร ลักษณะของหลังคาจะผสมผสานกันระหว่างรูปแบบหลังคาทรงปั้นหยาและหลังคาทรงสมัยใหม่ มีการใช้กระเบื้องว่าวมาเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้บริเวณแนวกำแพงได้นำแนวคิดของกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชมาใช้ในการออกแบบอาคาร
โดยท่าน ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ได้กล่าวว่า “เราใช้หลักคิดความทันสมัยมาผสมผสานกับความดั้งเดิมนั้นถูกแล้ว ขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาช่วยสร้างพื้นที่ดีๆ พื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรม ถ้าเราส่งเสริมให้คนไม่ลืมรากเหง้า ก็จะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาประเทศ”
พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”
พิจารณาแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box