คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

วันนี้  (29 เมษายน  2565) เวลา 09.00 น. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสักการะทวดตุมปัง  ณ โบราณสถานตุมปัง