การวิเคราะห์การทรุดตัวของดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์"

เมื่อวันที่  25  เมษายน 2565  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าดำเนินการทดสอบกำลังรับน้ำหนักแบกทานของดิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.กัมปนาท สุขมาก รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ลงพื้นที่เพื่อหาค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ซึ่งเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การทรุดตัวของดินก่อนดำเนินการก่อสร้าง  อาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”  ณ  โบราณสถานตุมปัง 

โดยในการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”  มีแผนการดำเนินการก่อสร้างบริเวณทางเข้าโบราณสถานตุมปัง ซึ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอนพิเศษ 33 ง หน้า 5 วันที่ 9 เมษายน 2544 พื้นที่ 80 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา   ทั้งนี้ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปยังกรมศิลปากร ซึ่งในเบื้องต้นทางกรมศิลปากรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อาคารที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อคุณค่าของโบราณสถานตุมปัง โดยรูปแบบของสถาปัตยกรรมไม่มีความสูงมากและใช้วัสดุที่สอดคล้องกับความเป็นโบราณสถาน จึงอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามที่เสนอ และได้ดำเนินการขุดสำรวจทางโบราณคดีในพื้นที่ก่อสร้างอาคาร  จำนวน  13  หลุม ผลการสำรวจพบว่า

ชั้นดินที่ 1 พบหลักฐานของเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน (Earthenware) เศษเครื่องถ้วยจีน (Chinese Porcelain) กระจายตัวอยู่ในชั้นดินในปริมาณเบาบาง ร่วมกับวัตถุในสมัยปัจจุบัน

ชั้นดินที่ 2 อยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรลงไปจนถึงระดับ 150 เซนติเมตร จากการดำเนินงาน ไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยการใช้ประโยชน์ใด ๆ ของมนุษย์ในอดีต จัดให้เป็นชั้นดินเดิมหรือชั้นดินธรรมชาติ ในระเบียบวิธีในการปฏิบัติงานวิชาการโบราณคดีได้กำหนดให้ชั้นดินดังกล่าวเป็นระดับชั้นสิ้นสุดวัฒนรรรม (Sterile) และถือให้ยุติ

สรุปผลการสำรวจดังกล่าว
สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ในพื้นที่โบราณสถานตุมปังได้ตามแผน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507