วลัยลักษณ์สงกรานต์ Delivery “ส่งสุขปีใหม่ไทย”

เมื่อวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๕ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา เนื่องในงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์ สืบสานประเพณี” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายสมโชค นงค์นวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และนายสุวิทย์ แก้วกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี มอบของที่ระลึกผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวตะพาน และชุมชนหมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี แต่เนื่องด้วยในปี ๒๕๖๕ ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมีแนวโน้วเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ จึงได้ปรับกิจกรรมเป็นวลัยลักษณ์ Delivery มอบของที่ระลึกแทนการจัดกิจกรรมเหมือนในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
 
ภาพโดย : งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ศูนย์บรรณสารฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507