กองจัดการวารสาร Asian Journal of Arts and Culture ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ทีมวารสาร Asian Journal of Arts and Culture ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการวารสารระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาและผลักดัน Rajabhat Chiang Mai Research Journal ตามหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วารสาร Asian Journal of Arts and culture เดิมใช้ชื่อ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2000 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม วารสาร Asian Journal of Arts and culture ออนไลน์ผ่านทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles) ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
2. บทความวิชาการ (Articles) ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุปและเอกสารอ้างอิง
3. บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ( เดือนมกราคม – มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

การส่งต้นฉบับ
ผู้เขียนสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน Asian Journal of Arts and culture ผู้เขียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php โดยเลือกสมัครสมาชิก Asian Journal of Arts and culture จากนั้นเข้าสู่กระบวนการส่งบทความ (Submission) ผ่านทางระบบ Thaijo


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
Asian Journal of Arts and culture Journal WALAILAK UNIVERSITY
222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80161
E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com
Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu