ขอเชิญส่งคลิปเข้าร่วมประกวด การแสดงโนราในรูปแบบออนไลน์
ในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดประกวดการแสดงโนราออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน”  โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถแสดงโนรา และเกิดการจัดตั้งกลุ่ม/หรือคณะโนราขึ้น อันจะนำไปสู่กระบวนการในการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ผู้สมัครเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกินอายุ ๒๒ ปี มีความรู้ ความสามารถ และมีความชื่นชอบศิลปะการแสดงโนรา
๑.๒ รับสมัครประเภททีม ทีมละ ๗ – ๑๐ คน เปิดรับสมัครในวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทาง  https://forms.gle/2ZQtcnWuVoGsB2DN9
๑.๓ มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับทีมที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ทีมละ ๒,๐๐๐ บาท  โดยจะสนับสนุนเฉพาะ ๑๕ ทีมแรกเท่านั้น แต่ไม่จำกัดจำนวนทีมที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมโนราในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://acc.wu.ac.th/ โดยสามารถเลือกอบรมในหลักสูตรรำโนรา หรือ หลักสูตรดนตรีโนรา หรือ หลักสูตรร้องกลอนโนรา หรือ หลักสูตรพรานโนรา หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์

ผู้เข้าประกวดแข่งขันจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงโนราภายใต้ธีม “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน” โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ผู้เข้าประกวดแข่งขันเข้ารับฟังคำชี้แจ้งในการประกวดแข่งขันจากคณะกรรมการตัดสินในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ .๒๕๖๕ ผ่านทางออนไลน์
๓.๒ ผู้เข้าประกวดแข่งขันรับไฟล์บทร้อง และดนตรี เพื่อสร้างสรรค์และฝึกซ้อมการแสดงโนรา
๓.๓ ความยาวของคลิปวิดีโอ ๑๕ นาที
๓.๔ คลิปวิดีโอเป็นรูปแบบแนวนอน ขนาด ๑๖:๙
๓.๕ การแสดงจะต้องจบด้วยท่ารำเพลงครู  (เพลงครู ๑๒ ท่า สายตระกูลโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ)

ผู้เข้าประกวดส่งคลิปวิดีโอการแสดงโนรา ภายในวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕โดยทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอผ่านช่องทาง google drive หรือช่องทางอื่น ๆ และส่งลิ้ง (URL) มายังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ผ่านทาง https://forms.gle/ivVMygD4cVoLRWjC8

เกณฑ์การตัดสินการประกวด คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ การสื่อสารความหมายและการสร้างสรรค์ในการรำทำบท    ๓๐ คะแนน
๕.๒ ความสมบูรณ์ของท่ารำ   ๒๐ คะแนน
๕.๓ การแสดงสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึก ๑๕ คะแนน
๕.๔ ความสมบูรณ์ของการนำเสนอคลิปวิดีโอ  ๑๕ คะแนน
๕.๕ ความพร้อมเพียงในกระบวนการรำ   ๑๐ คะแนน
๕.๖ การแต่งกาย  ๑๐ คะแนน

๖.๑ รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๖.๔ รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท  (รางวัลชมเชย มีจำนวน ๓ รางวัล)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลการประกวดการแสดงโนราออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “ทรัพยากรไทย ประโยชน์แท้แก่มหาชน”  ในที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ www.cultural.wu.ac.th และจะส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดแข่งขันและกำหนดการเข้ารับรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อทราบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507