Home / parinya sriharat (page 5)

parinya sriharat

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานวลัยลักษณ์สแควร์  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าว  อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกล้ำค่าของไทย สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ฝังลึกในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อย้อนรอยวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น กิจกรรม รวมไปถึงวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกิน การให้ความสำคัญกับพิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเกิดความร่มเย็นที่สำคัญคือ คงค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ผู้อาวุโส  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการประกวดสูงวัยสุขภาพดี  โดยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   การประกวดระบายสี  โดยส่วนสื่อสารองค์กร  การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน/กีฬาฮาเฮ บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  ส่วนกิจการนักศึกษา  และบริการซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๙ …

Read More »

ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้สนใจส่ง DEMO เข้าประกวดจากทั่วไปประเทศ และคณะกรรมการได้พิจารณาผู้ผ่านเข้ารอบดังรายนามตามเอกสารแนบ  กำหนดการประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ๑) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)  ๒) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป อายุ …

Read More »

ทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ.2562

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม และเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีพราหมณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง โดยมีนายณรงค์ ปิยะกาญจน์ เป็นผู้ทำพิธี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพราหมณ์  การทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี ๒๕๖๒

ธนาคารออมสินร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อยกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณธนอรรถ ชูพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๗ กล่าวแนะนำโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและคณะทำงานจากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ รายได้ เสริมสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการประสานงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักวิชาต่างๆ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการย่อยรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ โครงการ ซึ่งจากการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษาได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการย่อยจากคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาและธนาคารออมสิน โดยทุกโครงการจะดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอเพื่อมุ่งนำองค์ความรู้จากสำนักวิชาไปบูรณาการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการให้มีศักยภาพให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินต่อไป

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และสังคมชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายจารุ คัตตพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง …

Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการรำโนรา ประจำปี ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ “ศิลปะการรำมโนห์รา ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะการรำมโนห์รา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของภาคใต้ บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศิลปะการรำมโนห์รา อันจะส่งผลต่อนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน หลักสูตร หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับเยาวชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกทักษะการแสดงรำมโนห์ราสำหรับบุคลากรของสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึกรำมโนห์รา วิทยากร – การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำบทปฐม(แบบสั้น) โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ – การฝึกกระบวนการรำผสมท่า การรำร่ายหน้าแตร  ทำบท โดยอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน – การฝึกขับกลอนมโนห์รา โดยโนราเพ็ญศรี และโนราเกษร หน้าม่าน / หลังม่าน (เยาวชนกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม) กลอน ๔ / กลอน ๖  (เยาวชนกับการรำมโนห์รา)   การใช้ดนตรีประกอบการแสดงมโนห์รา …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ทำบุญทวดตุมปัง” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและมรดกทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการหล่อหลอมและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการรู้จักเสียสละทั้งด้านการบริจาคทรัพย์และอุทิศกำลังกายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโบราณสถานตุมปังให้เป็นที่เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์   – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์   – …

Read More »

ขยายเวลาเปิดรับสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางงาน WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นเจ้าฟ้าแห่งศิลปะและวัฒนธรรม พระองค์มีพระอัจฉริยะในด้านทรงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไปด้วย  โดยกำหนดให้มีการขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทาง www.wu.ac.th ประเภทการประกวด –  ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี –  ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง ประชาชนทั่วไป …

Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ กวีพื้นบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน ครู อาจารย์ ข้าราชการ ที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม รวมถึงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งปราชญ์บุคคลเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น ๓ สาขาดังนี้๑.  สาขาศิลปะและการแสดง ๒.  สาขาหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ๓.  สาขาการใช้ภาษาและผลงานวรรณกรรมภาคใต้ เสนอโดยบุคคลหรือองค์กร โดยจัดทำประวัติและแนบผลงานประกอบ ส่งไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  รูปแบบและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ ๑.  ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา  ๑.๑.  ดาวน์โหลดประกาศการสรรหาปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒๑.๒.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกปราชญ์ไทยภาคใต้ประจำปี พ.ศ. …

Read More »

งานบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานองค์ผ้ากฐินและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ พลตรีอาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานจุดเทียนที่ธรรมมาสน์ ในพิธีทอดกฐิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา  ผู้เข้าร่วมทอดกฐินที่วัดแสงแรงในปีนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลจิตเจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา อบต.โพธิ์ทอง เทศบาลตำบลท่าศาลา อบต.ท่าศาลา อบต.สระแก้ว อบต.ไทยบุรี …

Read More »