Author

parinya sriharat

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสระประดิษฐ์ วัดบนถนน และวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ช่วยชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ทอง และนายสมชาย มีทรัพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนถวายผ้าอาบน้ำฝนและสังฆฑาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืนสานประเพณีและส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย"  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียน  คนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว 

ผู้สนใจกรุณาส่งไปสมัครไปได้ที่ 
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๒๒๒  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐ 
E-mail : ่jsaifon@gmail.com 
ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/roygrongtumnongthai62.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม[/button]      [button color=”purple” size=”medium” link=”https://forms.gle/LXGDiuMijefnLWpa7″ icon=”” target=”false”]ลงทะเบียนออนไลน์[/button]
 

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  "อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ" ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา
รับคะแนนบัณฑิตคนดี จำนวน ๕ คะแนน รับจำนวนจำกัด ๕๐ คนเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/qKKCxVR9a4P4obWC9

ผู้ประสานงาน : พี่ป้อม โทร 075672566

กำหนดการ  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.20 น พิธีเปิด
09.20 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “จุดรวม 4 ศาสนา”
09.30 – 11.00 น.  ฐานการเรียนรู้ที่ 1 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวมุสลิม” ณ มัสยิดบ้านกลาง
11.00 – 12.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 2 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวพุทธ” ณ วัดแส็งแร็ง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 – 14.00 น.  ฐานการเรียนรู้ที่ 3 “รู้จักกัน รู้จักตน” ณ วัดแส็งแร็ง
14.00 – 15.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 4 “เข้าใจเรา เข้าใจเพื่อนชาวคริสต์” ณ คริสตจักรพระคุณพระเจ้า
15.00 – 15.10 น. ปิดค่ายกิจกรรมและสรุปผลกิจกรรม
15.10 – 15.30 น.   เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     หมายเหตุ การแต่งกายเสื้อขาว กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะทำงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การประสานงานของ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานธนาคารออมสิน ภาค 17 ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาประจำกลุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการพึ่งพาตนเองจากวินัยด้านการออม การสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย การเลือกใช้บริการทางการเงินที่มีความเหมาะสมกับตนเอง ภัยทางการเงิน ตลอดจนลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) อีกด้วย

          โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างกระบวนการและพัฒนาการประกอบการของชุมชน ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กลุ่มชุมชน

ประมวลภาพ

 

0 comment
0 FacebookEmail

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีผ่านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่ง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาส่งคณะนักกลอนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ คณะ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๑ คณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๘ คณะ และระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๗ คณะ ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้
 

๑.ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม  (คณะที่ ๑)  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงรมิดา  พูลสุข
    ๒. เด็กหญิงกุสุมา  เชี่ยวชลาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนท่าศาลา (คณะที่ ๑)  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กชายณัฐวรรธน์  แซ่ปัก
    ๒. เด็กหญิงณิชา  มหารัตน์ไพบูลย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดกะเปียด (คณะที่ ๑)  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงไปรยา  ศรีไสว
    ๒. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ลิ่ม
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กชายกมลนิตย์  ต่างสี
    ๒. เด็กชายโปษัณ  เศวตไพบูลย์กิจ
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (คณะที่ ๒)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงพลอยตการ  กึ่งแก้ว
    ๒. เด็กหญิงชมพูนุช  สการันต์
     

         ๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวอัญสชิสา  คงสุข
    ๒. เด็กหญิงวันมีสุข เปาะทองคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงฐิตาภา สุขอนันต์
    ๒. เด็กชายโชติพัฒน์  หอมเกตุ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงธันยพร  กมลเจริญ
    ๒. เด็กหญิงพิชามญช์  มาลีรักษ์
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. เด็กหญิงชลิตวรรณ  ภูมิแก้ว
    ๒. เด็กหญิงจิฑามาส  อำลอย
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
    ๑. เด็กหญิงกมลชนก  สานุกูล
    ๒. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ศรีบุตร
     

       ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร (คณะที่ ๑)  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
    ๑. นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ
    ๒. นางสาวกมลมาศ กลิ่นนุ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๑)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวศศินา  มะลิเผือก
    ๒. นายสิทธิศักดิ์  อานับ  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสง (คณะที่ ๑)  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    ๑. นายธนภัทร  คงทน
    ๒. นางสาวจันทภา  ขวัญเมือง
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวศุภพิชญ์  เกื้อสกุล
    ๒. นางสาวชลกนก  จันทวี
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (๑)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวรัญชนก  จันทร์จำปา
    ๒. นางสาวมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
     

            ๔.ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
    ๑. นางสาวกานดามณี  รัตนพล
    ๒. นางสาวธันย์ชนก  รอดจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
    ๑. นางสาวรุ่งฟ้า  มีพัฒน์
    ๒. นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร
    ๑. นายอุดมทรัพย์  นีละสุนทร
    ๒. นายณรงค์ชัย  แสงอัคคี 
รางวัลชมเชย อันดับ ๑  ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะที่ ๒)  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
    ๑. นายวัทนพร บุญชู
    ๒. นางสาวสุพรรษา  สว่างใจ
รางวัลชมเชย อันดับ ๒  ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ๑. นางสาวญาณกร  คนซื่อ
    ๒. นางสาวอัญกรณ์  สูญกรรมรัตน์
     

                

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร  จัดคัดเลือกรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะการเขียนร้อยกรองจากค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์  รุ่นที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และส่งผลงานการเขียนร้อยกรองหลังจากฝึกอบรมครบทั้ง  ๕  ผลงาน (ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  และจัดการแข่งขันรอบตัดสินเมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปรากฎผลการคัดเลือกดังนี้

รางวัลชนะเลิศ   ได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวสุดารัตน์  เดชเครือ  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑  ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๓,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวกมลมาศ  กลิ่นนุ่น  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ได้รับโล่รางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวฐิติวรดา  หนูนุ่มนวล  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง

รางวัลชมเชย  อันดับ  ๑ ได้รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวนัชชา  โต๊ะสะเด็น  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย  อันดับ  ๒ ได้รับโล่รางวัลจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  เกียรติบัตร และเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท  ได้แก่  นางสาวนิตยา  ปิ่นกาศ  โรงเรียนครนพิทยาคม  จังหวัดชุมพร

0 comment
0 FacebookEmail

 

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ” รุ่นที่ ๑๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้โบราณคดี จังหวัดพังงา โดยมีเยาวชนและคณะคณะครูอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน ๑๔๙ คน ซึ่งมาจากต่างพื้นที่ ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง สตูล ภูเก็ต ปัตตานี พัทลุง พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร และกรุงเทพ โดยในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับชาวค่าย 

ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน เยาวชนทั้ง ๑๔๙ คน ได้เรียนรู้ผ่าน ๕ ฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฏร์ธานี" โดยวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาสก ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง“เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพังงา…ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสผ่านแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าตะโกล่าในอดีต” โดยวิทยากร คุณเพ็ญศรี จิตร์ประสานต์ ประธานชุมชนตลาดใหญ่ เมืองเก่า จ.พังงา และสมาชิกชุมชนตลาดใหญ่ ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง “ภูมิปัญญาการทำหมวกจากใบร่มข้าว” โดยวิทยากร คุณบุญสม มีเกิด ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านปากพู่ อ.กะปง จ.พังงา และสมาชิก ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง “ตามรอยแหล่งโบราณสถานที่พระนารายณ์”อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดย นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต และฐานการเรียนรู้ที่ ๕ "บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์โบราณสถาน และทรัพยากรธรรมชาติ" โดยคุณขุนดี หลำสุบ 

นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และสานความสัมพันธ์ ซึ่งตลอด ๓ วัน เยาวชน ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว และสร้างมิตรภาพต่างวัยให้เกิดขึ้นได้อย่างสวยงาม 

ประมวลภาพ
FB : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

 

0 comment
0 FacebookEmail

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร” 

 1. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
  รางวัลชนะเลิศ                              เด็กหญิงหทัยชนม์ บุญรัตนัง 
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นางสาวกชกร ศรีคง
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          เด็กหญิงรังสินี รักบัวทอง
 1. ระดับอุดมศึกษาและประชาชน
  รางวัลชนะเลิศ                              นางสาวชุติมา หนูเกื้อ
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นายวันพระ สืบสกุลจินดา
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          นางจริยา จันทร์บุญ

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ารับรางวัลในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศาลา 100 ปี ณ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เวลา 12.30 น.        รายงานตัว
          เวลา 13.00 น.        เริ่มพิธีมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ  โทร 0973459059

0 comment
0 FacebookEmail


ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ

 1. ระดับเยาวชน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 2. ระดับอุดมศึกษาและประชาชน

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

โดยส่งผลงานไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางหลังเก่า หรือ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ๐๙๗-๓๔๕๙๐๕๙,  ๐๗๕-๖๗๒๕๑๐

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน

เมื่อวันที่  ๑ – ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ ๑  ณ  อุทยานพฤกษศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ และสร้างสำนึกรักการเขียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน ส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิด ค่านิยม และขีดความสามารถในด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการแก่สังคม   เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพด้านภาษาและวรรณกรรมในด้านการเขียนออกไปรับใช้สังคมให้มีความเข้มแข็งและเกิดคุณค่าสืบไป

ค่ายเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมใจ  สมคิด นักเขียนรางวัลพระราชทาน “แว่นแก้ว”  พร้อมด้วยอาจารย์บุญเสริม  แก้วพรหม,  อาจารย์เจริญศรี  บุญสว่าง,  อาจารย์นิภา  นวลขาว และคุณจิรกานต์  แก้วพรหม  สำนักกวีน้อยเมืองนคร ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรอง  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง โรงเรียนครนพิทยาคม  จังหวัดชุมพร  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง โดยในการจัดค่ายครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมการเขียนร้อยกรองอย่างเข้มข้นโดยมีการเก็บคะแนนจากผลงานการเขียนกลอนในระหว่างเข้าค่าย  จำนวน  ๓  ผลงาน  และหลังจากนั้นจะส่งผลงานการเขียนกลอนอีกจำนวน ๕ ผลงาน ในวันที่ ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕ และ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  และจะมีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลเพชรภาษาไทยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  ต่อไป

0 comment
0 FacebookEmail