ม.วลัยลักษณ์ จัดงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประชาชนแห่เที่ยวงานคึกคัก

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีที่ดีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี  มีรองศา่สตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน  โดยอธิการบดีกล่าวเปิดงานว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งจะต้องดำเนินการให้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับพันธกิจการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาวิจัย  และการบริการวิชาการ  เพราะถือว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความปรองดองและความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว  เกิดพลังสามัคคีของคนในชาติเพื่อสรรค์สร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือทั้งด้านกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังสติปัญญา ในการร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ภายในงานมีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboy  มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ วงดนตรี WU BAND และวงดนตรีสากล WMC รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยให้เข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้

โดยผลการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สุรินทร์แก้ว สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์ทัดดาว รักมาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นางงามขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ

ผลการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภัทรสุดา  จิมีสิก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1ได้แก่ นางสาวศรุตา  ประทีป  ณ  ถลาง สำนักวิชาการจัดการ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภัสร์บุญญาสิริ  อำพันสุข สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ นางงามขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวสุญาพร เลาหะนาคีวงศ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผลการประกวด Miss ladyboy ชนะเลิศ ได้แก่ นายพชรพล  อภินันทชาติ  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายจักพงษ์  วิเศษ สำนักวิชาการจัดการ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายคุณากรณ์  แก้วสมบูรณ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ Popular Vote ได้แก่ นายจักพงษ์  วิเศษ สำนักวิชาการจัดการ