Home / parinya sriharat (page 6)

parinya sriharat

ขอเชิญร่วมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ”

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University   อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2018” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดเทพีนพมาศ (ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย , นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, บุคลากรและบุคคลทั่วไป) การประกวด Miss Ladyboys การประกวดกระทง (ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์) ชมการแสดงวงดนตรี WU …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาวัดและดำเนินการศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชกฐินสามัคคีวัดแสงแรง ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตรงกับขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแสงแรง เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๐.๓๙ น. ถวายองค์กฐิน เวลา ๑๑.๐๐ น. …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลักษณ์  ขอประกาศผลการประกวดเขียนเรียงความ  หัวข้อ  "ประเพณีและงานเดือนสิบนครศรีธรรมราช"  เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑  ทั้งนี้จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมกรมการจังหวัด  ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องศรีวิชัย ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เวลา ๑๓.๐๐น. ระดับมัธยมศึกษา   ชนะเลิศ เด็กหญิงรุ่งนภา นาคสอิ้ง โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวกิ่งฟ้า ส้มเขียวหวาน โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวรุจาภา พรหมทอง โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง รางวัลชมเชย  นางสาวศศิกานต์ ศักดิ์เกิด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย  นายปณิธาน สวัสดิโกมล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »