Author

parinya sriharat

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีขึ้น ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา นั้น

ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507 E-mail: cultural.wu@gmail.com
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์ 081-970-0773 , E-mail : jsaifon@gmail.com

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/05/pr_plengbok62.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียน/เยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ครั้งที่  ๑๘  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗  กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ  หอประชุมใหญ่  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ไทย ปลูกฝังความรักในมรดกไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา 

.  ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๑.๔ ระดับอุดมศึกษา

.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
๒.๑ ระดับประถมศึกษา   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน
๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม  ทีมละ ๒ คน
๒.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   ส่งเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน
๒.๔ ระดับอุดมศึกษา   ส่งเข้าแข่งขันในนามสถาบัน ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน

๓.  วิธีการแข่งขัน
๓.๑ จัดการแข่งขันพร้อมกันหมดในญัตติเดียวกัน ติดต่อกัน ๓ ญัตติ และสะสมผลลำดับที่ของทุกญัตตินำมารวมเพื่อประกาศผลรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ ๑, ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล
๓.๒ กำหนดเวลาในการแข่งขัน
       ๓.๒.๑ ระดับประถมศึกษา แต่งกาพย์ยานี ๒ บท ญัตติละ ๑๒ นาที
       ๓.๓.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า แต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๑๐ นาที
       ๓.๓.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๑๐ นาที
       ๓.๓.๔ ระดับอุดมศึกษา แต่งกลอนแปด ๒ บท ญัตติละ ๘ นาที
๓.๓ เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจาก
        วรรณลักษณ์                    ๒๐        คะแนน
        วรรณทัศน์                        ๒๐        คะแนน
        วรรณสารัตถ์                     ๒๐        คะแนน
        วรรณวิจิตร                        ๒๐        คะแนน

                      รวม               ๘๐      คะแนน

๔.  รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
.๑ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย                ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน  ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒               ได้รับโล่จากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท

 .๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,เกียรติบัตร   พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย               ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย                ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ
  ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด  จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑              ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒               ได้รับโล่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

.๓ ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เกียรติบัตร,   พร้อมเงินสด จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑               ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร,พร้อมเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒               ได้รับโล่จากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, พร้อมเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ   (ผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกคณะจะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 ๕.  วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕.๒ ระดับประถมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา       
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.  เริ่มการแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.  การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๕ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  ดังนี้

  ๖.๑ สมัครทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่  นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ. ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐

๖.๒ สมัครด้วยตนเองที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  อาคารพลศึกษา
      สถานกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

๖.๓ ส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 E-mail Address: jsaifon@gmail.com  หรือ ID Line : jsaifon

. การรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบรับรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง ๕ รางวัล ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันร้อยกรองของแต่ละระดับในการจัดการแข่งขัน เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗– ๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://cultural.wu.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/pr_roygrong.pdf” icon=”” target=”false”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/button]

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail

Lommodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis que penatibus et magnis dis parturient montes lorem, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla onsequat massa quis enim. Donec pede justo fringilla vel aliquet nec vulputate eget. Lorem ispum dolore siamet ipsum dolor.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumquer nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere.

0 comment
0 FacebookEmail