5 บทความ  ยอดนิยมสูงสุดในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมไปถึงสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)

สถิติการเข้าอ่านบทความ มากที่สุดจำนวน 5 บทความประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
บทความที่ 1  วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นบทความ โดย ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี เป็นบทความที่หยิบประเด็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำนาจการปกครองจากรัฐในการดำเนินนโยบายสาธารณะหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่น
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181

บทความที่  2 วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ โดย ทัศนียา บริพิศ เป็นบทความที่วิเคราะห์และสื่อให้เห็นความย้อนแย้งระหว่างวัฒนธรรมและกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลมากจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากฝั่งตะวันตก
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330

บทความที่ 3 การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  โดย นันธิดา จันทร์ศิริ เป็นบทความที่สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการแบบใหม่และมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อความสำเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361

บทความที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์  โดย ดารุณี บุญครอง เป็นบทความที่วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180

บทความที่ 5 การเขียนบทความทางวิชาการ โดย ไพฑูรย์ มีกุศล เป็นบทความที่อธิบายการเขียนบทความทางวิชาการ รูปแบบการเขียน และการให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ของการเขียนบทความ
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95340/74472

Facebook Comments Box