ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ  ส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ ตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับ ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507
E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com


WALAILAK UNIVERSITY
222 Thaiburi, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
Miss Pennapa Waiyawek 
Tel.+66-7567-2508-10  Fax.+667567-2507
E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

Facebook Comments Box