มวล.มอบทุนเดินหน้าต่อ “โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน ๑๕ ทุน โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า และได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” รวมจำนวน 15 ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

๑.  กลุ่ม “ลมหัวษา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเมืองโบราณพระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายอัครพล  จันทร์คง          
–  นางสาวเนตรนภา  ประทุมรัตน์
–  นายนพรัตน์  หัสจำนงค์
–  นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง          
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๒. กลุ่ม “หวันเป็นสูรย์สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานโบราณคดีบ้านเกียกกาย (เกตุกาย) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวสิริยากร  จันทรศร
– นายสุรศักดิ์  สุขใหม่
– นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๓.กลุ่ม “ขี้หมิ้นขี้เบือ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวศุภิสรา  เจยุภักดิ์
– นางสาวอริศรา  สารพงษ์
– นางสาวพิชชาพร  หัสดี
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา      
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. กลุ่ม“ลมพัดชายเขา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานตุมปัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวเจนจิรา สร้อยสุวรรณ     
–  นางสาวกฤติพร อบเชย
–  นางสาวสาริณี  คชพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔.นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๕. กลุ่ม “ทรายท้องคลอง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายคุณากร  ประมุข        
–  นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล
–  เด็กชายสกนธ์  สุวรรณคช
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๖. กลุ่ม “น้ำซึมน้ำซับ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดท่าพระยา อำเภอปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวสุภาวดี  ขำเกิด   
–  นายสายชล  โอษฐ์ฤทธิ์
–  นายพัชรพล  ขุนเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๗. กลุ่ม กลุ่ม “หวันข่มตา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาแก้ววิเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายศุภวัช  แสงแพร้ว     
–  นายนิกร  โรจนวัฒน์
–  นายปุญณวัฒน์  คีรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๘. กลุ่ม “อีสาระพา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายธนภัทร  คงสิน      
–  นายวรากร  สุขแสง
–  นางสาวณัฏฐณิชา ทองสัมฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๙. กลุ่ม “นกชุมรัง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายวชิรพล  บูลบริบาล   
–  นายวุฒิชัย  คงกุล
–  นางสาวปิยะธิดา  ชูเสือหึง
–  นายรณชัย  ดีถนอม
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๐. กลุ่ม “FBG Want” สังกัดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก แหล่งโบราณสถานวัดโบราณาราม (วัดเก่า) อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายณัฐพงค์ วราชี        
–  นายกล้าณรงค์ พลมานพ
–  นายปฏิพัทธ์ เเกล้วกล้า
อาจารย์ที่ปรึกษา
-ไม่ระบุ-

๑๑. กลุ่ม “เดือนเป็นจันทร์” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวนวลหงส์  ชูโลก 
– นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์
– นางสาวศิริรัตน์  อักษรเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๒. กลุ่ม “ตามรอยพระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม” สังกัดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
–  นางสาวเขมจิรา จันทร์ทิน
–  นางสาวอสยาภรณ์ นิจนาช
–  นางสาวจิราพร ศรีพิบูรย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
-ไม่ระบุ-

๑๓. กลุ่ม “เด็กวัดปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข แหล่งโบราณสถาน วัดปะ (ธรรมาราม) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นายชนธัญ  จันทร์ทิน     
–  นายศุภณัฐ  สายวารี
– นายภณภูมิ  บุญวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
– ไม่ระบุ-

๑๔. กลุ่ม “ผักข้าวหอยเลียง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเขาคา อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช
– นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์  
–  นายธีรภัทร  นิชานนท์
–  นางสาววรางรัตน์ บัวจูม
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๑๕. กลุ่ม “จันทร์สามสร้อย” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเจดีย์เขาธาตุ (เจดีย์ปะการัง) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
–  นางสาวลักษณ์ชนก  จุ้ยส่องแก้ว     
–  นางสาวรติมา  สุขถนอม
–  นางสาวธิดารัตน์  คงสำคัญ
อาจารย์ที่ปรึกษา
๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา
๒. นายสราวุฒ  หนูคง      
๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔.นายปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงงานจะต้องดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งโบราณสถานที่ได้กำหนด โดยส่งผลงานแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้
๑) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งโบราณสถานที่ได้คัดเลือกและเสนอโครงงานขอรับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ แห่ง เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔  พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความคมชัดเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ

๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสาระที่เป็นประโยชน์ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานที่คัดเลือกนำเสนอในโครงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที โดยผลงานที่ส่ง   เข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครรับทุนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่ง   เข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งรายงานและคลิปวิดีโอดังกล่าวไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้