อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยการนำไปเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสื่อสร้างสรรค์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยให้ใบสมัครโครงงานไปยัง E-mail address : jsaifon@gmail.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508-10, มือถือ 081-9700773 หรือ 
E-mail address :jsaifon@gmail.com หรือ ID Line : jsaifon 

Facebook Comments Box