อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเยาวชนและความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของคนไทยทั่วไป  และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานประเพณีดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

. ประเภทการประกวด
๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๓ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
๒.๑  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๒.๓  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๔  ประชาชนทั่วไป

๓. วิธีการประกวด
๓.๑ ให้เขียนเรียงความ โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ  A๔ ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น  ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
     – ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ข้าพเจ้ากับประเพณีบุญเดือนสิบ”
     – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประเพณีบุญเดือนสิบให้อะไรกับสังคมปัจจุบัน”
     – ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ถ่ายทอดและสืบทอดประเพณี        บุญเดือนสิบสู่  คนรุ่นใหม่อย่างไร”
๓.๒  ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น  และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
๓.๓  ผู้เข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด   (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๓.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
๓.๕ การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความ        ที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน  (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)
๓.๖ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
๓.๗ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับคืน

. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ         รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๑         รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ ๒         รับเงินรางวัล    ๕๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร

. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเรียงความ (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ 0 7567 2508 – 10, ๐๘ ๐๕๒๐ ๐๔๒๖ โทรสาร 0 7567 2507 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๓  (หากส่งทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

๖. การประกาศผลและการรับรางวัล
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ  ในวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  ผ่านทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

Facebook Comments Box