สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) เผยแพร่แล้วในรูปแบบออนไลน์

มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ และ Book review จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย
The creation melodies of Ranad Thum: “levels 3 of Ta Yae song”
การสร้างสรรค์สำนวนทางระนาดทุ้มเพลงทะแย 3 ชั้น
: Chayaporn Chaiyasit
 
The study of Silat Gayunh Performance for supporting The sustainable tourism (A case study in Krabi and Phuket Province)
ศึกษารวบรวมการแสดงสิละกาหยงเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่)
: Chanaporn Sangngam
 
The Royal Treasury and Public Finance for Thai Society under the Democratic Regime: The case of the Economic Crisis and the
Transfer of Private Debt to Public Debt
: Payan Eumsin
 
A collection survey of cultural and traditional events In Chiang Mai
การสำรวจและรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่
: Athitaya Piwkhum , Nisarut Singburan
 
Knowledge of Ka-Lhor Case Study Mr.Khum Boonkerd
ภูมิปัญญากาหลอ กรณีศึกษานายขำ บุญเกิด
: Kanop Kimchiang , Tanatip Kamthong, Ratree Luechai
 
Digital Entertainment Experience of Movie Streaming and The Adaptation to The Film Business in Thailand
ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัวของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
: Sarawut Thongsrikum ; Manoch Chummuangpak ; Thitinan B. Common
 
 
 

The creative performance of Rabum Krai Tha Leela Kinnaree Dance
การสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำกรายท่าลีลากินรี
: Supat Narksen
https://so06.tci-thaijo.org/…/article/view/245496/167332

Yiguandao: The New Religious Movement That Needs No Science
อนุตตรธรรม: ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาใหม่ที่ไม่ต้องอ้างวิทยาศาสตร์
: Jesada Buaban, Khwanta Hnuplong
https://so06.tci-thaijo.org/…/article/view/245003/167325

Book Review : ปัญญางาน จัดการตน
: Prateep Peuchthonglang, Tanaporn Sittipisan
https://so06.tci-thaijo.org/…/article/view/240772/167333

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/index
โทร. 075-672508
E-mail : cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box