สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) เผยแพร่แล้วในรูปแบบออนไลน์

มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ และ Book review จำนวน 1 เรื่อง ประกอบด้วย
การสร้างสรรค์สำนวนทางระนาดทุ้มเพลงทะแย 3 ชั้น
: Chayaporn Chaiyasit
 
ศึกษารวบรวมการแสดงสิละกาหยงเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่)
: Chanaporn Sangngam
 
การสำรวจและรวบรวมกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในจังหวัดเชียงใหม่
: Athitaya Piwkhum , Nisarut Singburan
 
ภูมิปัญญากาหลอ กรณีศึกษานายขำ บุญเกิด
: Kanop Kimchiang , Tanatip Kamthong, Ratree Luechai
 
ประสบการณ์ความบันเทิงของภาพยนตร์สตรีมมิ่งและการปรับตัวของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย
: Sarawut Thongsrikum ; Manoch Chummuangpak ; Thitinan B. Common
 
The creative performance of Rabum Krai Tha Leela Kinnaree Dance
การสร้างสรรค์การแสดงชุดระบำกรายท่าลีลากินรี
: Supat Narksen
 
อนุตตรธรรม: ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาใหม่ที่ไม่ต้องอ้างวิทยาศาสตร์
: Jesada Buaban, Khwanta Hnuplong

Book Review : ปัญญางาน จัดการตน
: Prateep Peuchthonglang, Tanaporn Sittipisan

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/index
โทร. 075-672508
E-mail : cultural.wu@gmail.com

Facebook Comments Box