ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประกวดหมฺรับ และขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษา โดยแต่ละกลุ่มได้มีการตกแต่งรถหมฺรับ และริ้วขบวนแห่หมฺรับอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา แสดงออกถึงวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ละพื้นที่ ได้สร้างความหนักใจแก่คณะกรรมการในการพิจารณาตัดสิน ซึ่งจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่า  ผลการประกวดประเภทกลุ่มสถานศึกษา  ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลฯ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่ และประเภทขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลฯ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่ 

ทั้งนี้  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาบันเข้าร่วมจำนวน 10 สถาบัน ได้แก่  1.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 5.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์วิทยาพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 6.มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ 8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ 10.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ (2563) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา สำหรับการจัดรถหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับในปีนี้ เป็นการรวมพลังสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษานครศรีธรรมราช

การจัดรถหมฺรับครั้งนี้  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับผิดชอบในส่วนของการจัดเตรียมองค์ประกอบของรถหมฺรับ   ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วาลุกา  เอมเอก  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการออกแบบและวางแผนการจัดทำรถหมรับ และได้ดำเนินการจัดทำองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ที่จะใช้ในการตกแต่งรถหมรับ ตั้งแต่วันที่  10 – 13 กันยายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจิตอาสา  สำนักวิชาต่าง ๆ  และนำส่วนประกอบที่ได้จัดทำขึ้นนี้ไปประกอบรถหมรับในวันที่ 14-15 กันยายน  2563  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

สำหรับการตกแต่งขบวนแห่หมฺรับ เป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ทุกสถาบันมีส่วนร่วม ในการจัดตกแต่งให้ขบวนหมฺรับสมบูรณ์แบบและสามารถคว้ารางวัลในปีนี้ได้สำเร็จ