อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แบ่งการประกวดเป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งปรากฏผลการประกวดดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงมณีรัตน์ หนูทองโรงเรียนเขาพังไกรรับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑นางสาวอนุธิดา ทองสงค์โรงเรียนเขาพังไกรรับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒เด็กหญิงญาณธิชา พรมสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยารับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๑เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูมณีโรงเรียนปากพนังรับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๒เด็กหญิงณภัทรา วิริยะภูรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยารับเงินรางวัล  ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
รางวัลชนะเลิศนางสาวรุ่งนภา  นาคสอิ้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยารับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑นางสาวปวีณา  เรืองคงโรงเรียนเขาพังไกรรับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒นางสาวณัฐพร  สุจิตะพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยารับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๑นางสาวพรรณพร  อาชาเกื้อกูลโรงเรียนเขาพังไกรรับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๒นางสาวชูฮาดา  รักราชเดชโรงเรียนเบญจมราชูทิศรับเงินรางวัล  ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
    
ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป   
รางวัลชนะเลิศนางสาวก้านทิพย์  ทองชูดำโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์รับเงินรางวัล  ๔,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑นายสุนทร  พรหมเพศโรงเรียนเขาพังไกรรับเงินรางวัล  ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒นายไชยเชษฐ์  โรจน์ชนะมีรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกครามรับเงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๑นางสาววิมลทิพย์  ศรไชยอ.เมือง  จ.อุบลราชธานีรับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย  อันดับ ๒นางสาวชุติมา  หนูเกื้อโรงเรียนปากพนังรับเงินรางวัล  ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตร
Facebook Comments Box