ข่าวเด่น

มวล.มอบทุนเดินหน้าต่อ “โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มอบทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน ๑๕ ทุน โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า และได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” รวมจำนวน 15 ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

๑.  กลุ่ม “ลมหัวษา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเมืองโบราณพระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายอัครพล  จันทร์คง          

–  นางสาวเนตรนภา  ประทุมรัตน์

–  นายนพรัตน์  หัสจำนงค์

–  นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๒. กลุ่ม “หวันเป็นสูรย์สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานโบราณคดีบ้านเกียกกาย (เกตุกาย) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสิริยากร  จันทรศร         

– นายสุรศักดิ์  สุขใหม่

– นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๓.กลุ่ม “ขี้หมิ้นขี้เบือ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวศุภิสรา  เจยุภักดิ์       

– นางสาวอริศรา  สารพงษ์

– นางสาวพิชชาพร  หัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๕. กลุ่ม “ทรายท้องคลอง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายคุณากร  ประมุข        

–  นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล

–  เด็กชายสกนธ์  สุวรรณคช

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๖. กลุ่ม “น้ำซึมน้ำซับ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดท่าพระยา อำเภอปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสุภาวดี  ขำเกิด      

–  นายสายชล  โอษฐ์ฤทธิ์

–  นายพัชรพล  ขุนเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๗. กลุ่ม กลุ่ม “หวันข่มตา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาแก้ววิเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายศุภวัช  แสงแพร้ว      

–  นายนิกร  โรจนวัฒน์

–  นายปุญณวัฒน์  คีรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๘. กลุ่ม “อีสาระพา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายธนภัทร  คงสิน      

–  นายวรากร  สุขแสง

–  นางสาวณัฏฐณิชา ทองสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๙. กลุ่ม “นกชุมรัง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายวชิรพล  บูลบริบาล      

–  นายวุฒิชัย  คงกุล

–  นางสาวปิยะธิดา  ชูเสือหึง

–  นายรณชัย  ดีถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๐. กลุ่ม “FBG Want” สังกัดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก แหล่งโบราณสถานวัดโบราณาราม (วัดเก่า) อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายณัฐพงค์ วราชี        

–  นายกล้าณรงค์ พลมานพ

–  นายปฏิพัทธ์ เเกล้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๑. กลุ่ม “เดือนเป็นจันทร์” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวนวลหงส์  ชูโลก      

– นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์

– นางสาวศิริรัตน์  อักษรเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๒. กลุ่ม “ตามรอยพระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม” สังกัดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

–  นางสาวเขมจิรา จันทร์ทิน      

–  นางสาวอสยาภรณ์ นิจนาช

–  นางสาวจิราพร ศรีพิบูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๓. กลุ่ม “เด็กวัดปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข แหล่งโบราณสถาน วัดปะ (ธรรมาราม) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายชนธัญ  จันทร์ทิน      

–  นายศุภณัฐ  สายวารี

– นายภณภูมิ  บุญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

– ไม่ระบุ-

๑๔. กลุ่ม “ผักข้าวหอยเลียง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเขาคา อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช

– นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์       

–  นายธีรภัทร  นิชานนท์

–  นางสาววรางรัตน์ บัวจูม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๑๕. กลุ่ม “จันทร์สามสร้อย” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเจดีย์เขาธาตุ (เจดีย์ปะการัง) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวลักษณ์ชนก  จุ้ยส่องแก้ว     

–  นางสาวรติมา  สุขถนอม

–  นางสาวธิดารัตน์  คงสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงงานจะต้องดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งโบราณสถานที่ได้กำหนด โดยส่งผลงานแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

๑) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งโบราณสถานที่ได้คัดเลือกและเสนอโครงงานขอรับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ แห่ง เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A ๔  พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความคมชัดเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ

๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสาระที่เป็นประโยชน์ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานที่คัดเลือกนำเสนอในโครงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที โดยผลงานที่ส่ง   เข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครรับทุนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่ง   เข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งรายงานและคลิปวิดีโอดังกล่าวไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง วัดสโมสร ต.หัวตะพาน และวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตรศิลปะการแสดงโนราพื้นฐานสำหรับเยาวชน

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดทำร่างหลักสูตร  การแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเสนอพิจารณารับรองมาตรฐานจากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญและมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น จึงเป็นที่มาในการการจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้นในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและศิลปินโนราพื้นบ้าน จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์, อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน, อาจารย์วิระเดช ทองคำ, อาจารย์ศุภชัย รักสกุล, อาจารย์วินัส ทองรัตน์, อาจารย์ไพลิน อินทกาล อาจารย์ณัฐพล หวานนวล, อาจารย์วัฒนพล จาระโห และโนราเกสร เขตนิคม ร่วมจัดทำร่างหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เนื้อหาของหลักสูตรเน้นให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการแสดงโนรา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโนรา จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างมาตรฐานหลักสูตรการแสดงโนราเบื้องต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่การแสดงโนรา เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำ

สำหรับผู้ที่สนใจอบรมการแสดงโนราเบื้องต้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ https://cultural.wu.ac.th หรือ Facebook อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

0 comment
0 FacebookEmail

“นครเมืองพระ”

ตอน ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแผนในการดำเนินงานโครงการ “นครเมืองพระ”  เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๓ โครงการย่อย คือ โครงการย่อยที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มุ่งเน้นการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ “ศาสนสถาน วัดโบราณ เล่าขานความเป็นมา” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “พระพุทธองค์ พระอริยสงฆ์ เสริมส่งศรัทธา” และในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เน้นการศึกษาและเก็บข้อมูล “ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม”

โครงการ “นครเมืองพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองนคร อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ก่อเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

โครงการ “นครเมืองพระ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ชุมชนวิถีพุทธ ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งตำนานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองนคร อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา ก่อเกิดเป็นฐานข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”

 

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการสำรวจวัดโบราณในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในเบื้องต้นได้มีการลงสำรวจข้อมูลทั้งเอกสารและบุคคล ตลอดจนการเก็บภาพร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้อนุชนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ โดยในการคัดเลือกวัดโบราณจะใช้เกณฑ์ของการก่อตั้งวัดเป็นจุดเริ่มต้นในการลงเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมีวัดที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว จำนวน ๙ วัด และมีแผนในการลงพื้นที่สำรวจต่ออีกประมาณ ๒๐ วัด

วัดโบราณที่ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว

  • วัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐
  • วัดใหญ่ อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๓๐
  • วัดแดง อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
  • วัดพระพุทธบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๕๐
  • วัดดิษฐวราราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๒๔
  • วัดเขมาราม อ.ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๙๐๐
  • วัดมะนาวหวาน อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๒๗
  • วัดภูเขาหลัก อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๓๒๐
  • วัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างเมื่อ พ.ศ.๑๘๐๐
0 comment
0 FacebookEmail

 

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าปีที่ 20 และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับสู่วารสารระดับนานาชาติ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของบทความ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพวารสารตามหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ บรรณาธิการ และอาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง รองบรรณาธิการ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบทความ และจะเปิดรับบทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) มีบทความ วิชาการและบทความวิจัย จำนวน 8 บทความ ประกอบด้วย

 

บทความแรก เรื่องการสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม โดย ธีรนงค์ สกุลศรี และ ปาณฉัตร ทิพย์สุข เป็นบทความมีความน่าสนใจ ผู้เขียนวิเคราะห์และถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ศึกษาในบริบทของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย

 

บทความที่สอง เรื่องฟ้อนโคมบูชา หัตถศิลป์ ถิ่นเมืองสารท โดย ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์, วิภาดา เพชรโชติ, สุนิสา สุกิน และ อาทิตยา ผิวขำ เป็นบทความวิจัยสร้างสรรค์งานศิลปะนิพนธ์เชิงสร้างสรรค์ บทความที่หยิบเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการแสดงที่สามารถเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ

 

บทความที่สาม เรื่อง “ผ้าชนเผ่าในล้านนา” รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรมคนชายขอบ โดย ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ บทความที่ว่าด้วยเรื่องราวของผ้าล้านนา ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชนเผ่าภาคเหนือ ผู้เขียนวิเคราะห์รูปแบบและคุณค่าความสวยงามของผ้าชนเผ่าไว้อย่างน่าสนใจชวนติดตาม

 

บทความที่สี่ เรื่องมนต์เสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง: ความสวยงามของลวดลายบนวิถีชาติพันธุ์ โดยสุพจน์ ใหม่กันทะ บทความนี้บอกเล่าเรื่องราวของผ้าทอ กะเหรี่ยง ไว้อย่างน่าสนใจ อธิบายความสวยงามของลาดลายผ้าที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรม และขนบของชนเผ่ากะเหรี่ยงผ่านรูปแบบความเชื่อและความศรัทธา รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ

 

บทความที่ห้า เรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดย พณิฐา ยงพิทยาพงศ์, วีระศักดิ์ จุลดาลัย และศราวุธ ราชมณี เป็นบทความที่ชี้ให้เห็นบริบทด้านวัฒนธรรมการทอผ้า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และแนวทางการนำภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ สู่แนวทางพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

 

 

บทความที่หก เรื่อง มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่า: ชุมชนท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิรุจ ถิ่นนคร และวีระ อินพันทัง ผู้วิจัยศึกษาสำรวจสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในชุมชนท่าวัง เพื่อทดลองประเมินคุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ศึกษาและหาคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทรงคุณค่าในพื้นที่ชุมชนท่าวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิทยาการและการศึกษา และด้านสังคม ผู้เขียนวิเคราะห์คุณค่าเชิงสถาปัตยกรรมไว้อย่างน่าสนใจ


บทความที่เจ็ด เรื่องข้อสังเกตเกี่ยวกับการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่หาดทรายแก้ว โดย พระมหาพจน์ สุวโจ และพระมหาถนอม อานนฺโท เป็นบทความที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วที่หาดทรายแก้ว ตามตำนานภาคใต้ ชวนให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ ในประเด็น พระเขี้ยวแก้วเคยมาประดิษฐานที่นครศรีธรรมราชจริงหรือไม่? ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ตามวรรณกรรมของศรีลังกาไว้อย่างน่าสนใจ


บทความที่แปด เรื่องการวิเคราะห์ความเป็นตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นของภาพยนตร์ไทย โดย ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต, มาโนช ชุมเมืองปัก และฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน เป็นบทความที่ผู้เขียนวิเคราะห์ตระกูลภาพยนตร์วัยรุ่นของภาพยนตร์ไทย โดยศึกษาสูตรนิยมการเล่าเรื่องและสถานะความเป็นตระกูลของภาพยนตร์วัยรุ่นไทย บทความนี้จะชวนให้ผู้อ่านขบคิดและมองเห็นรูปแบบสูตรการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ ซึ่งทำให้เห็นเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น


ปิดท้ายฉบับนี้ ด้วยบทความวิจารณ์หนังสือ ของหัตถกาญจน์ อารีศิลป แนะนำหนังสือ เรื่อง อ่าน-คิด-เขียน : รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม เล่ม 1-3 เป็นหนังสือที่สะท้อนสังคมในมุมมองต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ


กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

นอกจากนี้ ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ISSN 2228-804X) ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/about/submissions


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Walailak Abode of Culture Journal
Walailak University
222 Thaiburi, Thasala District Nakhonsithamarat 80161, Thailand
Tel. +66-7567-2508 Fax. +66-7567-2507
E-mail: culturaljournal.wu@gmail.com

Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

0 comment
0 FacebookEmail

5 บทความ  ยอดนิยมสูงสุดในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

 

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครอบคลุมไปถึงสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)

 

สถิติการเข้าอ่านบทความ มากที่สุดจำนวน 5 บทความประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

 บทความที่ 1  วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นบทความ โดย ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี เป็นบทความที่หยิบประเด็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในฐานะที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับการกระจายอำนาจการปกครองจากรัฐในการดำเนินนโยบายสาธารณะหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่น
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181

 

บทความที่  2 วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ โดย ทัศนียา บริพิศ เป็นบทความที่วิเคราะห์และสื่อให้เห็นความย้อนแย้งระหว่างวัฒนธรรมและกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลมากจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากฝั่งตะวันตก
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330

 

บทความที่ 3 การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  โดย นันธิดา จันทร์ศิริ เป็นบทความที่สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการแบบใหม่และมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อความสำเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361

 

บทความที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์  โดย ดารุณี บุญครอง เป็นบทความที่วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180

 

บทความที่ 5 การเขียนบทความทางวิชาการ โดย ไพฑูรย์ มีกุศล เป็นบทความที่อธิบายการเขียนบทความทางวิชาการ รูปแบบการเขียน และการให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ของการเขียนบทความ
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95340/74472

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานตุมปัง ร่วมกับทีมวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์อิสรชัย บูรณะอรรจน์ และอาจารย์กิตติคุณ จันทร์แย้ม ร่วมลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานที่มีความร่วมสมัยทางสถาปัตยกรรมกับแหล่งโบราณสถานตุมปัง โดยการทำ TD scan สำรวจและเก็บข้อมูล แหล่งโบราณต่างๆ ประกอบด้วย
แหล่งที่ 1 วัดรัตนาราม (วัดแก้ว) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 2 วัดหลง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 5 วัดถ้ำคูหา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แหล่งที่ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 7 วัดท้าวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 8 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 9 โบราณสถานโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แหล่งที่ 10 แหล่งโบราณตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

       

 

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ชุมชนรายรอบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดาบตำรวจการุณ พุทธคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนรายรอบ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสถานปฏิบัติธรรมชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงศาลาปฏิบัติธรรมและพื้นที่โดยรอบต่อไป รวมยอดเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๑๗๓ บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคุณงามความดี ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ คน ตลอดไปเทอญ

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงประมาณ 1000 คน ร่วมถวายทานไฟให้แก่พระภิกษุ 63 รูป ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชนและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้ถือปฏิบัติ และสืบทอดมรดกประเพณีวัฒนธรรมอันมีค่าให้คงอยู่สืบไป

รศ.ดร.ศราวุธ กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมนำอาหารคาวหวาน 92 ซุ้ม มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการร่วมบุญกุศลที่สำคัญยิ่งของชาวอำเภอท่าศาลา ในการได้ร่วมกันสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการให้หรือการบริจาค ฝึกฝนให้เป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับตนเองและสังคม สนองตอบนโยบายจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประกาศแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้กรอบคิด“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”ด้วย

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการแสดงมโนราห์ และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา โดยประชาชนที่เข้าร่วมร่วมได้ร่วมกันทำบุญเพื่อพัฒนาลานธรรม จำนวน 49,065 บาทด้วย

ขอขอบคุณภาพจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ประมวลภาพ

0 comment
0 FacebookEmail
Newer Posts