Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงาน วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ภายใต้ชื่องาน “วลัยลักษณ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ : WU Green Loy Krathong Festival 2019” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีของไทยในการแสดงออกซึ่งการบูชาพระพุทธเจ้า และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ได้มีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboys ชมการแสดงวงดนตรี WU BAND การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยเข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกวดและดาวโหลดใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้ ประกวดเทพีนพมาศ …

Read More »

การประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ประเภทการประกวด จัดการประกวดในระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ๑. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ๒. ผู้สนใจสมัครในนามบุคคล หรือในนามสถาบันการศึกษา ๓. วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด กำหนดจัดการประกวดขับกลอนและเลียนเสียงตัวตลกหนังตะลุง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.) ๔. วิธีการประกวด ๔.๑ ผู้เข้าประกวดจะต้องขับกลอนและเจรจาเสียงตัวตลกกับรูปตัวหนังอื่น ๆ ความยาวรวมไม่เกิน ๑๐ นาที โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์ประกอบในการประกวด (ผู้เข้าประกวดต้องนำมาเอง) …

Read More »

ขอเชิญประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้”

ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๑. ประเภทการประกวด ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษา ๑.๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒.๓ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒.๔ ประชาชนทั่วไป ๓. วิธีการประกวด ๑. ให้เขียนเรียงความ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประเพณีและงานบุญสารทเดือนสิบไทยภาคใต้” ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔ ๒. ผู้เข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษาจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด) ๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ๔. การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด) …

Read More »

ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๓ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๓.0๐–๑๔.0๐ น.) ณ เวทีประกวดสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินวัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาวัดแส็งแร็งให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาเป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเพื่อหาปัจจัยสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสมทบทุนปัจจัยในการทะนุบำรุงพัฒนาวัดแส็งแร็ง โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์กฐินเข้าสู่วัดแส็งแร็ง เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เวลา ๑๐.๓๙ น. …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย"  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีค่าลงทะเบียน  คนละ  ๕๐๐  บาท  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว  ผู้สนใจกรุณาส่งไปสมัครไปได้ที่  คุณสายฝน จิตนุพงศ์  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ๒๒๒  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ๘๐๑๖๐  E-mail : ่jsaifon@gmail.com  ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒        

Read More »

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายศาสนสัมพันธ์ ประจำปี 2562  "อยู่ร่วมบนความต่าง อย่างเข้าใจ" ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสนสถานในอำเภอท่าศาลา รับคะแนนบัณฑิตคนดี จำนวน ๕ คะแนน รับจำนวนจำกัด ๕๐ คนเท่านั้น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/qKKCxVR9a4P4obWC9 ผู้ประสานงาน : พี่ป้อม โทร 075672566 กำหนดการ   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 09.00 – 09.20 น พิธีเปิด 09.20 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “จุดรวม …

Read More »

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”

ประกาศผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร”  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ                              เด็กหญิงหทัยชนม์ บุญรัตนัง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1          นางสาวกชกร ศรีคง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2          เด็กหญิงรังสินี รักบัวทอง ระดับอุดมศึกษาและประชาชน รางวัลชนะเลิศ                       …

Read More »

ขอเชิญส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ”

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “อัศจรรย์พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครฯ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเยาวชน (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับอุดมศึกษาและประชาชน รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล  3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร โดยส่งผลงานไปยังสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางหลังเก่า หรือ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ …

Read More »

ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีขึ้น ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเพลงบอก และยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา นั้น ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งใบสมัครกลับไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดเพลงบอกเยาวชนดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน …

Read More »