ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 “ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดแส็งแร็ง วัดสโมสร(วัดด่าน) และวัดเสนาราม

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 09.15 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 10.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 11.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยการนำไปเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสื่อสร้างสรรค์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยให้ใบสมัครโครงงานไปยัง E-mail address : jsaifon@gmail.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 

สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-2508-10, มือถือ 081-9700773 หรือ 

E-mail address :jsaifon@gmail.com หรือ ID Line : jsaifon 

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ  ส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ ตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับ ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507

E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com


WALAILAK UNIVERSITY

222 Thaiburi, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
Miss Pennapa Waiyawek 
Tel.+66-7567-2508-10  Fax.+667567-2507
E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม :
 http://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการฝึกอบรมมโนราห์ออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ต่อไป

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการอบรม “ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓  โดยวันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการฝึกอบรมระยะสั้น “กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนชำระเงินแล้วสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย วันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการฝึกอบรมทักษะการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร“ศิลปะการรำมโนราห์ รุ่นที่ ๓” โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนชำระเงินแล้วสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย วันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณเพ็ญนภา วัยเวก
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอยกเลิกการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีกลาง WALAILAK DAY มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการติดเชื้อแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยยังไม่สามารถคาดการณ์การหยุดแพร่ระบาดได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการรวมตัวในที่ชุมชน จึงทำให้ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๘ – ๑๐ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗
E-mail : cultural.wu@gmail.com 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง และส่งเสริม ปลูกฝังคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและโบราณคดีที่สำคัญของชาติสืบไป

ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และแจ้งความประสงค์เดินทางด้วยรถตู้ มวล.
จุดรับ ณ อาคารบริหาร ฝั่งการเงินและบัญชี เวลา ๐๘.๔๐ น. ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ที่
https://forms.gle/HQ61uUxuHFBZhFB58

กำหนดการ

0 comment
0 FacebookEmail

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ“ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” เพื่ออบรมเทคนิคการเป็น  ยุวมัคคุเทศก์ ให้ความรู้และนำชมโบราณสถานตุมปังด้วยระบบการนำชมแบบภาพเสมือนจริงด้วยระบบสามมิติ AR Toompung ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม และ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 นักศึกษาสามารถสมัครยุวมัคคุเทศก์และนำชมได้ตามความชำนาญตามภาษา 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน

นักศึกษาที่สมัครจะได้รับ
– คะแนนบัณฑิตคนดี
– เกียรติบัตรรับรอง “ยุวมัคคุเทศก์ตุมปัง

สามารถสมัครได้ที่  (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 )
–  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โทรศัพท์  081 957 5906)
–  ลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://forms.gle/8Ko8Rawb6Ln5G1Td9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ 0-7567–2508–10 โทรสาร 0–7567–2507
E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

0 comment
0 FacebookEmail
Newer Posts