ข่าวประชาสัมพันธ์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  การประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้ (เพลงกล่อมเด็ก) รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ ๔ แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จัดการประกวดในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป จัดการประกวดในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.) ณ เวทีประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเงินรางวัลดังนี้


รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, เกียรติบัตร, และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, เกียรติบัตร และเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย อันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, เกียรติบัตร และ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (หรือสมัครด้วยตัวเองที่จุดรับรายงานตัว ณ เวทีการประกวด สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจัดการประกวด เวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น.)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของเยาวชนและความรู้ความสามารถทางภาษาไทยของคนไทยทั่วไป  และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้กับการจัดงานประเพณีดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

. ประเภทการประกวด

                             ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                             ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                             ๑.๓ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

                             ๒.๑  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

                             ๒.๒  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

                             ๒.๓  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

                             ๒.๔  ประชาชนทั่วไป

 

๓. วิธีการประกวด

                             ๓.๑ ให้เขียนเรียงความ โดยมีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ  A๔ ด้วยลายมือตัวเองเท่านั้น  ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

                                     –  ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ข้าพเจ้ากับประเพณีบุญเดือนสิบ”

                                     –  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ประเพณีบุญเดือนสิบให้อะไรกับสังคมปัจจุบัน”

                                     –  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป หัวข้อ “ถ่ายทอดและสืบทอดประเพณี        บุญเดือนสิบสู่  คนรุ่นใหม่อย่างไร”

                             ๓.๒  ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมประกวดเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น  และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน

                             ๓.๓  ผู้เข้าประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องมีลายมือชื่อครู/อาจารย์ลงนามรับรองการเป็นนักเรียนของสถาบันการศึกษานั้นลงในใบสมัครของผู้เข้าประกวด   (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)

                             ๓.๔ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ที่จัดประกวด โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและวิธีการตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ มีการใช้สำนวนภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระ ภาษา และรูปแบบเรียงความซึ่งจะต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป

                             ๓.๕ การส่งเรียงความเข้าประกวดให้เขียนชื่อ – สกุล ระบุประเภทของเรียงความ        ที่ส่งเข้าประกวดและสถานที่ที่สามารถติดต่อกลับได้อย่างชัดเจน  (ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการประกวด)

                            ๓.๖ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น

                            ๓.๗ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับคืน

 

 

. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ         รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐   บาท   พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๑         รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย อันดับ ๒         รับเงินรางวัล    ๕๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร

 

. การสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ

                             ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานเรียงความ (กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกอย่างชัดเจน) ไปยัง นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ 0 7567 2508 – 10, ๐๘ ๐๕๒๐ ๐๔๒๖ โทรสาร 0 7567 2507 หรือทาง E-mail : cultural.wu@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๓  (หากส่งทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

๖. การประกาศผลและการรับรางวัล

                             อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดเรียงความ  ในวันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓  ผ่านทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th และจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการประกวดและกำหนดการรับรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อทราบรายละเอียดต่อไป

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2508 -10 โทรสาร 0-7567-2507  E-mail: cultural.wu@gmail.com
ปริญญา  สีหะรัตน์  080-5200426 

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนสาธุชนและผู้มีจิตกุศลร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดเสนาราม หมู่ที่ 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (แรม 7 ค่ำ เดือน 11) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 19.30 น.            พิธีสมโภชผ้ากฐิน ณ วัดเสนาราม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 09.00 น.             แห่ผ้ากฐินหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา – เข้าสู่วัดเสนาราม

เวลา 10.00 น.            พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 10.39 น.            ถวายผ้ากฐิน

เวลา 11.00 น.            ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา

ชื่อบัญชี : บุญกฐินวัดเสนาราม       บัญชีเลขที่ : 020335093900

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-2566 โทรสาร 0-7567-2507

อีเมล : cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

ตามที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้จัดให้มีโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดก  ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า และได้ประกาศเชิญชวนเยาวชนให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” รวมจำวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจากการพิจารณาข้อเสนอโครงการดังกล่าวปรากฏมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

๑.  กลุ่ม “ลมหัวษา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเมืองโบราณพระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายอัครพล  จันทร์คง          

–  นางสาวเนตรนภา  ประทุมรัตน์

–  นายนพรัตน์  หัสจำนงค์

–  นางสาวสุภาภรณ์  บุญชูศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๒. กลุ่ม “หวันเป็นสูรย์สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานโบราณคดีบ้านเกียกกาย (เกตุกาย) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสิริยากร  จันทรศร         

– นายสุรศักดิ์  สุขใหม่

– นางสาวปรัชญาพร  สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๓.กลุ่ม “ขี้หมิ้นขี้เบือ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดมเหยงค์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวศุภิสรา  เจยุภักดิ์       

– นางสาวอริศรา  สารพงษ์

– นางสาวพิชชาพร  หัสดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. กลุ่ม“ลมพัดชายเขา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานตุมปัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวเจนจิรา สร้อยสุวรรณ     

–  นางสาวกฤติพร อบเชย

–  นางสาวสาริณี  คชพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๕. กลุ่ม “ทรายท้องคลอง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายคุณากร  ประมุข        

–  นายอติวัฒน์  ทรงศรีวิไล

–  เด็กชายสกนธ์  สุวรรณคช

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๖. กลุ่ม “น้ำซึมน้ำซับ” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดท่าพระยา อำเภอปากพนัง      จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวสุภาวดี  ขำเกิด      

–  นายสายชล  โอษฐ์ฤทธิ์

–  นายพัชรพล  ขุนเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๗. กลุ่ม กลุ่ม “หวันข่มตา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาแก้ววิเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายศุภวัช  แสงแพร้ว      

–  นายนิกร  โรจนวัฒน์

–  นายปุญณวัฒน์  คีรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๘. กลุ่ม “อีสาระพา” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายธนภัทร  คงสิน      

–  นายวรากร  สุขแสง

–  นางสาวณัฏฐณิชา ทองสัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๙. กลุ่ม “นกชุมรัง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายวชิรพล  บูลบริบาล      

–  นายวุฒิชัย  คงกุล

–  นางสาวปิยะธิดา  ชูเสือหึง

–  นายรณชัย  ดีถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๐. กลุ่ม “FBG Want” สังกัดโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก แหล่งโบราณสถานวัดโบราณาราม (วัดเก่า) อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายณัฐพงค์ วราชี        

–  นายกล้าณรงค์ พลมานพ

–  นายปฏิพัทธ์ เเกล้วกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๑. กลุ่ม “เดือนเป็นจันทร์” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช  แหล่งโบราณสถานวัดถ้ำทองพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวนวลหงส์  ชูโลก      

– นายวุฒิภัทร  บุญเพ็ชร์

– นางสาวศิริรัตน์  อักษรเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๑๒. กลุ่ม “ตามรอยพระเจ้าตากวัดเขาขุนพนม” สังกัดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

–  นางสาวเขมจิรา จันทร์ทิน      

–  นางสาวอสยาภรณ์ นิจนาช

–  นางสาวจิราพร ศรีพิบูรย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

-ไม่ระบุ-

๑๓. กลุ่ม “เด็กวัดปะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราข แหล่งโบราณสถาน วัดปะ (ธรรมาราม) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นายชนธัญ  จันทร์ทิน      

–  นายศุภณัฐ  สายวารี

– นายภณภูมิ  บุญวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

– ไม่ระบุ-

๑๔. กลุ่ม “ผักข้าวหอยเลียง” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเขาคา อำเภอสิชล     จังหวัดนครศรีธรรมราช

– นายพิทวัฒน์  สีหามาตย์       

–  นายธีรภัทร  นิชานนท์

–  นางสาววรางรัตน์ บัวจูม

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา
๔. นายปิยะพัฒน์  รักษ์บางบูรณ์

๑๕. กลุ่ม “จันทร์สามสร้อย” สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางนครศรีธรรมราช แหล่งโบราณสถานเจดีย์เขาธาตุ (เจดีย์ปะการัง) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

–  นางสาวลักษณ์ชนก  จุ้ยส่องแก้ว     

–  นางสาวรติมา  สุขถนอม

–  นางสาวธิดารัตน์  คงสำคัญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. นายวันพระ  สืบสกุลจินดา       

๒. นายสราวุฒ  หนูคง             

๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  ส่งมา

๔.นายปิยะพัฒน์ รักษ์บางบูรณ์

ผ่านการคัดเลือกจะต้องร่วมประชุมลงนามรับทุนสนับสนุนโครงการสื่อสร้างสรรค์  ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถาน    เมืองนคร” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น ๓ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนโครงงานจะต้องดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในแหล่งโบราณสถานที่ได้กำหนด โดยจะส่งส่งผลงานแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้

๑) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลประวัติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานที่ได้คัดเลือกและเสนอโครงงานขอรับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ แห่ง เนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔  พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความคมชัดเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ

๒) ผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ต้องมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงสาระที่เป็นประโยชน์ มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นสื่อที่ช่วยในการเรียนรู้ในแง่มุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานที่คัดเลือกนำเสนอในโครงงาน โดยนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกินสิบนาที โดยผลงานที่ส่ง เข้าประกวด รูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ และส่วนอื่น ๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครรับทุนสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีบางส่วนนำมาประกอบ ต้องอ้างอิงตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

โดยกำหนดให้ผู้รับทุนสนับสนุนจะต้องส่งรายงานและคลิปวิดีโอดังกล่าวไปยัง อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หรือ E-mail address : jsaifon@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 “ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย”

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดแส็งแร็ง วัดสโมสร(วัดด่าน) และวัดเสนาราม

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน ณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 09.15 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดแส็งแร็ง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 10.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดสโมสร ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
– ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาไปยังวัดสโมสร
เวลา 11.00 น. ขบวนกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถึงวัดเสนาราม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
– ทําพิธีกรรมทางศาสนา
– ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน
– พระสงฆ์รับถวายทานและให้พร
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี สมัครขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสรรค์ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  หัวข้อ “ตามรอยโบราณสถานเมืองนคร” จำนวน 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรท้องถิ่น โดยการนำไปเชื่อมโยงกับมิติด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย อันจะส่งผลสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดการต่อยอดในการกระตุ้นให้สถานศึกษาและภาคส่วนต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรม  เพื่อให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างรู้คุณค่า

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนสื่อสร้างสรรค์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยให้ใบสมัครโครงงานไปยัง E-mail address : jsaifon@gmail.com  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสายฝน จิตนุพงศ์ 

สำนักงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 0-7567-2508-10, มือถือ 081-9700773 หรือ 

E-mail address :jsaifon@gmail.com หรือ ID Line : jsaifon 

0 comment
0 FacebookEmail

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ  ส่งบทความวิจัย หรือ บทความความวิชาการ ตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์   ซึ่งมีกำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับ ที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน) และ ฉบับ ที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม)
สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ทุกสาขา เช่น วัฒนธรรมศึกษา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เอเชียศึกษา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0 7567 2508-10 โทรสาร 0 7567 2507

E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com


WALAILAK UNIVERSITY

222 Thaiburi, Walailak University, Thasala, Nakhon Si Thammarat 80161, Thailand
Miss Pennapa Waiyawek 
Tel.+66-7567-2508-10  Fax.+667567-2507
E-mail:  culturaljournal.wu@gmail.com


รายละเอียดเพิ่มเติม :
 http://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu

0 comment
0 FacebookEmail

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการฝึกอบรมมโนราห์ออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ต่อไป

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการอบรม “ยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๓  โดยวันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail

เพื่อให้การบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเลื่อนการฝึกอบรมระยะสั้น “กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย” ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ที่สมัครลงทะเบียนชำระเงินแล้วสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คลี่คลาย วันและเวลาในการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสายฝน  จิตนุพงศ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ ๒๒๒  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘- ๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗             
e-mail: cultural.wu@gmail.com

0 comment
0 FacebookEmail
Newer Posts