parinya sriharat

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ สักการะทวดตุมปัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ สักการะทวดตุมปัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ Read More »

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕

มื่อวันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหา

ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่๑๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่๑๔ Read More »

อาศรมวัฒนธรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ปลูกฝังมรดกวัฒนธรรมให้เยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

อาศรมวัฒนธรรมฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ปลูกฝังมรดกวัฒนธรรมให้เยาวชน Read More »

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดติวเข้ม “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” โดยวิทยากรระดับศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกี

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดติวเข้ม “เกณฑ์การประเมินค่าวรรณศิลป์” โดยวิทยากรระดับศิลปินแห่งชาติ Read More »

ขอเชิญประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้”

    ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในแผนงานสารนิ

ขอเชิญประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้” Read More »