อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’ ๕๙” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับไปยังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ Email : cultural.wu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม           “วันภาษาไทยวลัยลักษณ์’ ๕๙” ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ปริญญา  สีหะรัตน์ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๖๖,  ๐๘๐-๕๒๐๐๔๒๖

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ

Facebook Comments Box