a28329 a281329 a281429 a281529 a282229 DSC_3574

มื่อวันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักกวีน้อยเมืองนคร จัดแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ไทย ปลูกฝังความรักในมรดกไทย และยกระดับความรู้ ทักษะและมาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๓๑ ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา เข้าแข่งขันจำนวน ๓๓ ทีม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนวัดเขาน้อย อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ โรงเรียนวัดขรัวช่วย อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งขันจำนวน ๔๕ ทีม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้วพิทยาคม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๒) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๒ โรงเรียนทุ่งสง (คณะที่ ๑) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันจำนวน ๔๓ ทีม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง (คณะที่ ๑) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (คณะที่ ๑) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (คณะที่ ๒) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา (คณะที่ ๑) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษา เข้าแข่งขันจำนวน ๑๐ ทีม
รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(๒) นครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(๑) นครปฐม
รางวัลชมเชย ๒ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

Facebook Comments Box