2559_06_18-19_praeminkhaawrrnsilp_283829 CLM_8891 CLM_8910

CLM_9070 CLM_9207 CLM_9209 CLM_9255 CLM_9399

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจกว่า ๑๕๐ คน ซึ่งได้รับเกียรติจากรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวเปิดงาน และผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศิลปินในด้านการดนตรีอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเภทดนตรีไทยให้ดำรงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๘ ให้มีแนวทางในการแสดงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนต่อไป
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ตลอดระยะเวลา ๓ วันเต็ม คณะครูและนักเรียน ได้เรียนรู้ฝึกภาคปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น โดยแยกกลุ่มการฝึกออกตามประเภทเครื่องดนตรีเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเครื่องดนตรีไทยประเภทดีด กลุ่มเครื่องดนตรีไทยประเภทสี กลุ่มเครื่องดนตรีไทยประเภทตี กลุ่มเครื่องดนตรีไทยประเภทเป่า และกลุ่มขับร้องเพลงไทย โดยในวันสุดท้าย ได้มีการรวมวงบรรเลงในบทเพลง “พม่าเห่ ๒ ชั้น”
การจัดอบรมดนตรีไทยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ๗ ท่าน ซึ่งถือเป็นศิลปินด้านดนตรีไทยระดับแนวหน้าของประเทศ อันได้แก่ ผศ. ณรงค์ เขียนทองกุล ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาจารย์ชัยภัค ภัทรจินดา ศิลปินวงกอไผ่ รับราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ศิลปินอิสระ วงดนตรีโจงกระเบน อาจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาบางเขน อาจารย์อัษฎาวุธ สาคริก กรรมการบริหารมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อาจารย์ทศพร ทัศนะ ศิลปินอิสระ และอาจารย์ปกป้อง ขำประเสริฐ ศิลปินอิสระ

Facebook Comments Box