ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในแผนงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดจัดโครงการประกวดสื่อศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่สาระความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนการรวบรวมฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
ในการนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงจัดให้มีการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “เข้าใจศิลปวัฒนธรรมเข้าใจชีวิตของคนใต้” ความยาว ๗-๑๐ นาที เปิดรับสมัครผลงานทั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัคร มาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ โทร ๐๗๕-๖๗๒๕๐๙ ๐๘๑-๙๕๗๕๙๐๖

 

 

 

 

Facebook Comments Box